Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง20260
การใช้ห้องสมุด
24/24
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง20262
การปลูกไม้ประดับ
24/16
นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ เกษตรกรรม
3
ง20266
การปลูกพืชผักสวนครัว
24/24
นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ ห้องเรียน 1/4
4
ง20281
ดอกไม้กระดาษโปสเตอร์สี
24/25
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
5
ง20285
การตัดกางเกงอย่างง่าย
24/4
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
6
ง20291
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
24/24
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2
7
ง20292
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
24/23
นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา1
8
ง20294
งานสำนักงาน
24/25
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน 1/5
9
ง20255
งานประดิษฐ์ 2
24/24
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้องเรียน 1/6
10
ศ20216
อังกะลุง
24/23
นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย
11
ศ20206
ช่างเขียนภาพการ์ตูน
24/24
นายธีรวัฒน์ พันแสง อาคารกิจจา 2
12
ท21202
การอ่าน 2
24/23
นางสายรุ้ง นิลมูล ห้องเรียน 1/7
ลงทะเบียนแล้ว : 259 คน