Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง20254
งานประดิษฐ์ 1
28/28
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้อง ม.1/5
2
ง20260
การใช้ห้องสมุด
28/29
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
3
ง20261
การปลูกไม้ตัดดอก
28/28
นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ เกษตรกรรม
4
ง20266
การปลูกพืชผักสวนครัว
28/28
นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ ห้อง ม.1/4
5
ง20281
ดอกไม้กระดาษโปสเตอร์สี
28/28
นางสุกัญญา ตันติวโรดม หัตถา 1
6
ง20284
งานผ้าพฤกษาสดใส
28/21
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว พัสตรา
7
ง20291
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
28/28
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก หัตถา 2
8
ง20292
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
28/28
นายพโยธร ผลพูน กิจจา 1
9
ศ20221
เครื่องลมไม้
28/30
นายชินกร โสมภา ดนตรีสากล
10
ท21201
การอ่าน 1
28/28
นางสายรุ้ง นิลมูล ห้อง ม.1/6
ลงทะเบียนแล้ว : 276 คน