Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง20260
การใช้ห้องสมุด
23/24
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง20263
การปลูกไม้ดอกประดับ
23/17
นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ อาคารเกษตรกรรม
3
ง20266
การปลูกพืชสวนครัว
23/23
นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ ห้องเรียน ม.2/4
4
ง20275
ขนมไทย 2
23/23
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
5
ง20282
ดอกกระดาษย่น
23/21
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
6
ง20278
งานใบตอง 1
23/11
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
7
ง20291
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
23/23
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2
8
ง20257
งานเย็บ ปักด้วยมือ 2
23/23
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้องเรียน ม.2/6
9
ศ20218
ดนตรีไทยปัฎิบัติตามความถนัด
23/23
นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย
10
ศ20213
การวาดภาพทิวทัศน์
23/24
นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา อาคารกิจจา 3
11
ศ20223
กีตาร์
23/24
นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล
12
ท22202
การเขียน 2
23/24
นางสาวกมลวรรณ อิงขนร ห้องเรียน ม.2/7
13
ศ20212
ช่างเขียนภาพสีโปสเตอร์
23/9
นายธีรวัฒน์ พันแสง อาคารกิจจา 2
ลงทะเบียนแล้ว : 269 คน