Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง20260
การใช้ห้องสมุด
25/25
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง20263
การปลูกไม้ดอกประดับ
25/14
นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ เกษตรกรรม
3
ง20266
การปลูกพืชผักสวนครัว
25/25
นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ ห้องเรียน 2/4
4
ง20275
ขนมไทย 2
25/25
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
5
ง20282
ดอกไม้กระดาษย่น
25/9
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
6
ง20278
งานใบตอง 1
25/25
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
7
ง20291
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
25/25
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2
8
ง20292
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
25/25
นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1
9
ง20294
งานสำนักงาน
25/25
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน 2/5
10
ง20257
งานเย็บปักด้วยมือ 2
25/24
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้องเรียน 2/6
11
ศ20218
ดนตรีไทยปฏิบัติตามความถนัด
25/26
นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย
12
ท22202
การเขียน 2
25/25
นางเริงฤดี โสภาไชย ห้องเรียน 2/7
13
ค20204
คณิตศาสตร์
25/25
นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน ห้องเรียน 2/2
14
อ20204
ภาษาอังกฤษฟัง พูด สู่สากล 4
25/25
นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา ห้องเรียน 2/3
15
ศ20203
ช่างเขียนลายไทย
25/25
นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา อาคารกิจจา 3
ลงทะเบียนแล้ว : 348 คน