Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง20260
การใช้ห้องสมุด
25/25
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง20266
การปลูกพืชผักสวนครัว
25/25
นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ ห้องเรียน 3/4
3
ง20275
ขนมไทย 2
25/21
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
4
ง20283
สร้างสรรค์งานดอกไม้กระดาษ
25/5
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
5
ง20289
กระโปรงวันรุ่น
25/4
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
6
ง20291
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
25/13
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2
7
ง20292
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
25/17
นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1
8
ง20294
งานสำนักงาน
25/25
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน 3/5
9
ง20297
การประดิษฐ์ของชำร่วย
25/24
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้องเรียน 3/6
10
ศ20212
ช่างเขียนภาพสีโปสเตอร์
25/25
นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา อาคารกิจจา 3
11
ท23202
วรรณกรรมท้องถิ่น
25/25
นางสายรุ้ง นิลมูล ห้องเรียน 3/7
12
ค20206
คณิตศาสตร์
25/25
นางน้ำอ้อย คุณดี ห้องเรียน 3/2
13
อ20206
ภาษาอังกฤษฟัง พูด สู่สากล 6
25/25
นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา ห้องเรียน 3/3
14
ศ20228
เปียโน
25/25
นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล
15
ศ20219
ดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ
25/25
นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย
16
ศ20202
ช่างเขียนลายเส้น
25/25
นายธีรวัฒน์ พันแสง อาคารกิจจา 2
ลงทะเบียนแล้ว : 334 คน