Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง20260
การใช้ห้องสมุด
30/31
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง20266
การปลูกพืชผักสวนครัว
30/30
นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ ห้องเรียน ม.3/4
3
ง20275
ขนมไทย 2
30/32
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
4
ง20283
สร้างสรรค์งานดอกไม้กระดาษ
30/18
นางสุกัญญา ตันติวโรดม หัตถา 1
5
ง20289
กระโปรงวัยรุ่น
30/30
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
6
ง20291
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
30/21
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2
7
ง20292
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
30/18
นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1
8
ง20259
การประดิษฐ์ของชำร่วย 2
30/30
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้องเรียน ม.3/6
9
ศ20227
กลองชุด
30/32
นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล
10
ศ20214
ออกแบบ
30/31
นายธีรวัฒน์ พันแสง อาคารกิจจา 2
11
ศ20220
เพลงพื้นเมือฝภาคกลาง
30/28
นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย
12
อ20206
ภาษาอังกฤษฟัง พูด สู่สากล6
30/31
นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา ห้องเรียน ม.3/3
13
ท23202
วรรณกรรมท้องถิ่น
30/13
นางสายรุ้ง นิลมูล ห้องเรียน ม.3/3
ลงทะเบียนแล้ว : 345 คน