Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง20258
การประดิษฐ์ของชำร่วย 1
33/33
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้อง ม.3/6
2
ง20260
การใช้ห้องสมุด
33/34
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
3
ง20266
การปลูกพืชผักสวนครัว
33/26
นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ ห้อง ม.3/4
4
ง20274
ขนมไทย 1
33/33
นายยุทธนา นาอุดม ภักษา
5
ง20283
สร้างสรรค์งานดอกไม้กระดาษ
33/27
นางสุกัญญา ตันติวโรดม หัตถา 1
6
ง20289
กระโปรงวัยรุ่น
33/33
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว พัสตรา
7
ง20291
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
33/33
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก หัตถา 2
8
ง20292
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
33/25
นายพโยธร ผลพูน กิจจา 1
9
ศ20219
ดนตรีพื้นเมืองภาคเหนือ
33/33
นางกุมารี ทับทิมหล้า ดนตรีไทย
10
ศ20211
ช่างเขียนภาพด้วยสีน้ำ
33/34
นายธีรวัฒน์ พันแสง กิจจา 3
11
ท23201
การพูด
33/34
นางสายรุ้ง นิลมูล ห้อง ม.3/6
ลงทะเบียนแล้ว : 345 คน