Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง30260
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า
17/17
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง30268
การปลูกพืชผักทั่วไป
17/16
นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ ห้องเรียน 4/4
3
ง30294
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
17/12
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2
4
ง30284
งานสม๊อค
17/14
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
5
ง30259
DIY 2
17/17
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้องเรียน 4/5
6
ง30288
ศิลปะการจับจีบผ้าประดับ
17/9
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
7
ง30298
การบัญชี 1
17/16
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน 4/6
8
ศ30234
การแสดงพื้นเมือง
17/17
นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม ห้องนาฏศิลป์
9
ศ30221
ขับร้องเพลงไทย
17/14
นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย
10
ศ30213
ช่างเขียนภาพด้วยสีน้ำ
17/16
นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา อาคารกิจจา 3
ลงทะเบียนแล้ว : 148 คน