Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง30256
เย็บปักด้วยมือ 1
25/25
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้อง ม.5/4
2
ง30260
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า
25/26
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
3
ง30275
ขนมอบ 1
25/24
นายยุทธนา นาอุดม ภักษา
4
ง30290
สนุกกับโครงงาน
25/18
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว พัสตรา
5
ง30299
ช่างไม้ครุภัณฑ์
25/23
นายพโยธร ผลพูน กิจจา 1
6
ศ30217
ช่างเขียนลายเส้น
25/25
นายธีรวัฒน์ พันแสง กิจจา2
ลงทะเบียนแล้ว : 141 คน