Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง30260
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า
15/13
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง30268
การปลูกพืชผักทั่วไป
15/15
นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ ห้องเรียน 5/4
3
ง30276
ขนมอบ 2
15/11
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
4
ง30290
สนุกกับโครงงาน
15/6
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
5
ง30299
ช่างไม้ครุภัณฑ์
16/15
นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1
6
ง30257
เย็บปักด้วยมือ 2
15/15
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้องเรียน 5/5
7
ง30298
การบัญชี 1
15/14
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน 5/6
8
ศ30222
เครื่องเป่าไทย
15/16
นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย
9
ศ30227
เบส
16/17
นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล
10
ศ30215
ช่างเขียนภาพทิวทัศน์
15/15
นายธีรวัฒน์ พันแสง อาคารกิจจา 2
ลงทะเบียนแล้ว : 137 คน