Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง30260
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า
18/18
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง30276
ขนมอบ 2
18/16
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
3
ง30290
สนุกกับโครงงาน
18/0
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
4
ง30299
ช่างไม้ครุภัณฑ์
18/20
นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1
5
ง30257
งานเย็บปักด้วยมือ 2
18/15
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้องเรียน ม.5/5
6
ศ30222
เครื่องเป่าไทย
18/14
นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย
7
ศ30229
กลองชุด
18/19
นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล
8
ศ30234
การแสดงพื้นบ้าน
18/20
นายมานะ บุญเกิด ห้องนาฎศิลป์
9
ศ30213
ช่างเขียนภาพด้วยสีน้ำ
18/20
นายธีรวัฒน์ พันแสง อาคารกิจจา 2
ลงทะเบียนแล้ว : 142 คน