Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง30260
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า
9/9
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง30276
ขนมอบ 2
10/10
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
3
ง30289
เสื้อผ้าอย่างง่าย
9/6
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
4
ง30292
ช่างประกอบตู้ลำโพง
9/9
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2
5
ง30293
ฝึกฝีมือ
9/9
นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1
6
ง30298
การบัญชี 1
9/7
นางสาวจุฑาพร เบ้าทอง ห้องเรียน 6/4
7
ศ30224
อังกะลุง
9/9
นางกุมารี ทับทิมหล้า ห้องดนตรีไทย
8
ศ30233
ระบำ รำ ฟ้อน
9/2
นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม ห้องนาฏศิลป์
9
ศ30231
เครื่องสาย
9/9
นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล
10
ศ30202
ออกแบบประยุกต์
10/10
นายธีรวัฒน์ พันแสง อาคารกิจจา 2
ลงทะเบียนแล้ว : 80 คน