Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง20256
งานเย็บ ปักด้วยมือ 1
25/18
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้อง ม.2/5
2
ง20260
การใช้ห้องสมุด
25/26
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
3
ง20262
การปลูกไม้ประดับ
25/17
นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ เกษตรกรรม
4
ง20266
การปลูกพืชผักสวนครัว
25/26
นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ ห้อง ม.2/4
5
ง20274
ขนมไทย 1
25/26
นายยุทธนา นาอุดม ภักษา
6
ง20278
งานใบตอง 1
25/25
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว พัสตรา
7
ง20282
ดอกไม้กระดาษย่น
25/25
นางสุกัญญา ตันติวโรดม หัตถา 1
8
ง20291
ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
25/25
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก หัตถา 2
9
ง20292
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
25/26
นายพโยธร ผลพูน กิจจา 1
10
ศ20217
ขลุ่ยเพียงออเบื้องต้น
25/25
นางกุมารี ทับทิมหล้า ดนตรีไทย
11
ท22201
การเขียน 1
25/26
นางสาวกมลวรรณ อิงขนร ห้อง ม.2/6
ลงทะเบียนแล้ว : 265 คน