Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง30258
DIY 1
24/25
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้อง 4/5
2
ง30260
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า
24/27
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
3
ง30268
การปลูกพืชผักทั่วไป
24/24
นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ ห้อง ม.4/4
4
ง30284
งานสม๊อค
24/16
นางสุกัญญา ตันติวโรดม หัตถา 1
5
ง30294
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
24/23
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก หัตถา 2
6
ศ30217
การเขียนภาพ
24/24
นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา กิจจา 3
7
ศ30221
ขับร้องไทย
24/20
นางกุมารี ทับทิมหล้า ดนตรีไทย
ลงทะเบียนแล้ว : 159 คน