Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง30260
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า
23/24
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง30268
การปลูกพืชผักทั่วไป
23/19
นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ ห้องเรียน ม.4/4
3
ง30294
ช่างเชื่อมไฟฟ้า
23/23
นายณัฐวุฒิ ชัยนอก อาคารหัตถา 2
4
ง30284
งานสม๊อค
23/6
นางสุกัญญา ตันติวโรดม อาคารหัตถา 1
5
ง30259
DIY 2
23/26
นางสาวรินญภัช มิไพทูล ห้องเรียน ม.4/5
6
ศ30208
ภาพจิตรกรรม
23/31
นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา อาคารกิจจา 3
7
ศ30227
เบส
23/24
นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล
ลงทะเบียนแล้ว : 153 คน