Choose Skin
ที่
รหัส
ชื่อวิชา
รับ/สมัคร
ครูผู้สอน
สถานที่เรียน
ดู
1
ง30260
ห้องสมุดเพื่อการค้นคว้า
24/12
นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ ห้องสมุด
2
ง30276
ขนมอบ 2
24/24
นายยุทธนา นาอุดม อาคารภักษา
3
ง30289
เสื้อผ้าอย่างง่าย
24/20
นางจันทร์ประภา ทองริ้ว อาคารพัสตรา
4
ง30289
ฝึกฝีมือ
24/26
นายพโยธร ผลพูน อาคารกิจจา 1
5
ศ30231
เซลโล
24/25
นายชินกร โสมภา ห้องดนตรีสากล
6
ศ30217
ช่างเขียนลายเส้น
24/25
นายธีรวัฒน์ พันแสง อาคารหัตถา 2
ลงทะเบียนแล้ว : 132 คน