Choose Skin
ที่
โครงการ
งบประมาณ
งบคงเหลือ
1

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์

84,600.00
56,571.00
2

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

110,000.00
-6,068.00
3

3.1 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

20,000.00
17,780.00
4

โครงการโรงเรียนเครือข่ายการขยายผลการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนเน้นวิทยาศาสตร์

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
5

โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยนักเรียนชั้นม.3 และม.6

8,000.00
200.00
6

โครงการวันสำคัญกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

30,000.00
1,500.00
7

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

10,000.00
595.00
8

โครงการเสริมประสิทธิผลนักเรียนการอ่านการเขียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

500.00
500.00
9

โครงการการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรม

81,990.00
21,476.00
10

โครงการค่ายวิชาการนักภูมิศาสตร์น้อย “Little Geographer Camp”

33,926.00
126.00
11

โครงการวันสำคัญ

28,130.00
11,385.00
12

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

16,500.00
3,488.00
13

โครงการจ้างครูชาวต่างชาติ

1,783,460.00
465,671.27
14

โครงการพัฒนาทักษะทางภาษา

73,790.00
13,604.00
15

โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

78,398.00
46,136.00
16

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการการงานอาชีพ

14,570.00
5,352.60
17

โครงการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

100,000.00
26,715.00
18

โครงการส่งเสริมศักยภาพนาฏศิลป์ (แข่งขันทักษะ)

33,400.00
33,400.00
19

โครงการจัดซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

28,850.00
3,220.00
20

โครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศสู่มาตรฐานสากล

115,150.00
30,152.00
21

โครงการการแข่งขันกีฬาภายใน

80,000.00
-475.00
22

โครงการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

300,000.00
-113,594.00
23

โครงการค่าสาธารณูปโภค

1,983,490.00
-64,524.36
24

โครงการสนับสนุนวัสดุ-อุปกรณ์การเรียนการสอน

555,000.00
-55,304.00
25

โครงการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
26

โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ6 ปีการศึกษา 2561

67,350.00
25,830.00
27

โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

40.00
40.00
28

โครงการพัฒนาบุคลากร สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล

10,000.00
10,000.00
29

โครงการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนและเอกสารประเมินผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.)

10,000.00
4,400.00
30

โครงการพัฒนาระบบงานและบุคลากรทะเบียนวัดผล (SGS)

4,000.00
600.00
31

โครงการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์การปฏิบัติงานวัดผลประเมินผล

144,000.00
64,955.00
32

โครงการค่าจ้างสอนครูคอมพิวเตอร์

660,000.00
243,907.52
33

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องเรียนคอมพิวเตอร์

82,920.00
3,295.00
34

โครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

76,000.00
4,653.00
35

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก

45,000.00
6,120.00
36

โครงการพัฒนาบุคลกรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

10,000.00
10,000.00
37

โครงการพัฒนาส่งเสริมทักษะคอมพิวเตอร์นักเรียนสู่ความเป็นเลิศ

20,000.00
20,000.00
38

โครงการจัดซื้อวัสดุสารนิเทศเพื่อการอ่านและการค้นคว้า

43,650.00
2,510.00
39

โครงการส่งเสริมการอ่าน ปีการศึกษา 2562

20,000.00
20,000.00
40

โครงการการนิเทศกลุ่มสาระฯสัญจร

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
41

โครงการงานประสานองค์กรภายนอก

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
42

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพห้องเรียนคอมพิวเตอร์ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี

180,000.00
123,336.00
43

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านไอซีทีและหุ่นยนต์

50,000.00
4,000.00
44

โครงการหนังสือยืมเรียนสำหรับห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์

39,000.00
39,000.00
45

โครงการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
46

โครงการทบทวนความรู้รู้สู่การสอบ GAT-PAT

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
47

โครงการทบทวนความรู้สู่การสอบ O-NET

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
48

โครงการมหกรรมวิชาการโรงเรียนหนองไผ่ (Nongphai School Academic Fair)

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
49

โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยี (SMET Classroom) ปีการศึกษา 2561

ไม่ใช้งบ
ไม่ใช้งบ
50

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

137,500.00
36,188.00
51

โครงการเรียนรูสู่อาเซียน

20,000.00
9,240.00
52

โครงการวันแนะแนวการศึกษา

11,000.00
9,350.00
53

โครงการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2561

4,500.00
1,590.00
54

โครงการการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคปกติ ประจำปี 2562

5,000.00
200.00
55

โครงการการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562

5,000.00
5,000.00
56

โครงการซ่อมบำรุงอาคารกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562

38,000.00
18,700.00
57

โครงการค่ายอบรมเยาวชน สำนึกรักษ์ป่า ปลูกต้นกล้า กลางดวงใจ ตอน “เรียงร้อยดวงใจสายใยอนุรักษ์”

15,000.00
15,000.00
58

โครงการค่ายอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

15,000.00
15,000.00
59

โครงการไผ่ทองรวมใจ ห่วงใยสิ่งแวดล้อม

20,000.00
9,650.00
60

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด

300,000.00
17,515.00
61

โครงการพัฒนาการสอนเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

13,500.00
13,500.00
62

โครงการวันมหาธีรราชเจ้า

4,050.00
250.00
63

โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

5,450.00
1,650.00
64

โครงการพิธีเข้าประจำหมู่ของยุวกาชาดชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

1,000.00
1,000.00
65

โครงการวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย

1,000.00
1,000.00
66

โครงการพัฒนาทักษะยุวกาชาด

4,250.00
0.00
67

โครงการพัฒนาทักษะการแข่งขันหนังสือเล่มเล็ก

3,120.00
90.00
68

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (สภานักเรียน)

3,446.00
246.00