Choose Skin
ที่
โครงการ
งบประมาณ
งบคงเหลือ
1

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ

680,000.00
3,760.00
2

โครงการกิจกรรมนักเรียน

96,825.00
24,773.93
3

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

117,400.00
8,205.00
4

โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข

21,000.00
19,000.00
5

โครงการอัตลักษณ์สถานศึกษา

3,980.00
3,980.00
6

โครงการงานส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน ปีการศึกษา 2562

20,077.00
5,641.00
7

ส่งเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริหาร กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

24,787.00
3,454.00
8

ถนนปลอดภัย

13,950.00
6,950.00
9

โครงการกล้องวงจรปิดรักษาความปลอดภัย

90,000.00
6,020.00