Choose Skin
ที่
โครงการ
งบประมาณ
งบคงเหลือ
1

โครงการชุมชนสัมพันธ์

17,000.00
4,520.00
2

โครงการประชาสัมพันธ์

38,250.00
27,390.00
3

โครงการงานสำนักงานกลุ่มอำนวยการ

92,500.00
88,000.00
4

โครงการการรายงานผลการปฏิบัติงาน

1,500.00
1,500.00