Choose Skin
ที่
รับสมัคร
ชื่อวิชาชุมนุม
ครูผู้สอน
รับ/สมัคร สถานที่เรียน จุดประสงค์
1
ออนไลน์
ภาษาพาสนุก นางเริงฤดี โสภาไชย 20/ 20 ห้องเรียน ม.3/6
2
ออนไลน์
ปิงปอง(ม.1) นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี 10/ 11 อาคารอภิรมบ์โภชนา
3
ออนไลน์
วัฒนธรรมไทย นางดาวรุ่ง พรหมอินทร์ 20/ 20 ห้อง ม.3/3
4
ออนไลน์
ยุวพุทธ นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ 20/ 14 ธนาคารโรงเรียน
5
ออนไลน์
เกมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ นางสาวจีรนันท์ แก่นเสา 20/ 20 หน้าห้องกลุ่มสาระต่างประเทศ
6
ออนไลน์
ดุริยางค์ นายชินกร โสมภา 20/ 19 ห้องดนตรีสากล
7
ออนไลน์
ดุริยางค์ นายรชฏ แก้วเกิด 20/ 20 ห้องดนตรีสากล
8
ออนไลน์
นันทนาการ นางสุกัญญา ตันติวโรดม 20/ 21 อาคารหัตถา1
9
ออนไลน์
บ้านรำไทย นายมานะ บุญเกิด 10/ 10 ห้องนาฏศิลป์ (4301)
10
ออนไลน์
ตนตรีหรรษา นางกุมารี ทับทิมหล้า 20/ 21 ห้องดนตรีไทย (4308)
11
ออนไลน์
ไม้ดอกไม้ประดับ นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ 20/ 20 ห้องเกษตรกรรม อาคารพฤกษาพรรณ
12
ออนไลน์
ไม้ดอกไม้ประดับ นางโรจนา มาคาน 20/ 21 ห้องเกษตรกรรม อาคารพฤกษาพรรณ
13
ออนไลน์
นักสำรวจ นางสายรุ้ง นิลมูล 20/ 20 โรงอาหารใหม่ (อาคารพิสุทธิ์ภักษา)
14
ออนไลน์
ปริศนาภาษาไทย นางสาวกมลวรรณ อิงขนร 20/ 20 มุมสบายสบาย(ข้างห้องประชาสัมพันธ์)
15
ออนไลน์
ภาษาและวัฒนธรรมจีน นายชวุฒิ มากมิ่ง 20/ 21 ห้องภาษาจีน ชั้น 2 อาคารพุฒนภา
16
ออนไลน์
A-Math (เกมสมการคณิตศาสตร์) นายเฉลิมชัย พันแนบ 20/ 21 ห้องแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้น 1 ตึกพราวภัสสร
17
ออนไลน์
คณิตศาสตร์ในชีวิตจริง นางศศิธร ช่างสุวรรณ 20/ 22 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ อาคารพราวภัสสร
18
ออนไลน์
English For You นางสาวอสมาภรณ์ มั่นพุฒ 20/ 20 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
19
ออนไลน์
นักพัฒนาเกมส์ (Game Developer) นายชัยชนะ  ทองมา 20/ 19 ห้องคอม 5
20
ออนไลน์
ชุมนุมตะกร้อ ม.1 นายณัฏฐนันท์ ทาชาติ 20/ 20 สนามตะกร้อ
21
ออนไลน์
ของเล่นวิทยาศาสตร์ ม.1 นางสาวรุ่งทิวา รุ่งโรจน์ 20/ 19 ห้องวิทยาศาสตร์
ทั้งหมด 398 คน / ลงทะเบียนแล้ว 399 คน / เหลือ -1 คน