Choose Skin
ที่
รับสมัคร
ชื่อวิชาชุมนุม
ครูผู้สอน
รับ/สมัคร สถานที่เรียน จุดประสงค์
1
ออนไลน์
ฟุตบอล ม.ต้น(ม.2) นายสุวรรณ กันแพงศรี 20/ 0 สนามตะกร้อ
2
ออนไลน์
คณิตสร้างสรรค์ นายบัณฑิต พวงดอกไม้ 20/ 0 รื่นเริงรมย์
3
ออนไลน์
ปิงปอง(ม.2) นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี 10/ 0 อาคารอภิรมบ์โภชนา
4
ออนไลน์
เด็กดีศรีหนองไผ่ นางกรรณิการ์ หัสนัย 20/ 0 ห้องจริยธรรม
5
ออนไลน์
คณิตศาสตร์ Tik Tok นางสาวชลลดา จันทะอักษร 20/ 0 ห้องกิจกรรมชุมนุม ปี 2563
6
ออนไลน์
บ้านรำไทย นายมานะ บุญเกิด 20/ 0 ห้องนาฏศิลป์ (4301)
7
ออนไลน์
ทำนา นายนิรุตต์ มูลสี 20/ 0 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
8
ออนไลน์
วิทยาศาสตร์รอบตัว นางสาวศิริประภา ชูเชิด 20/ 0 ห้อง​ 2107​
9
ออนไลน์
รักอ่านผสานศิลป์ นางอรสา เสาโกมุท 20/ 0 ห้องเรียน 1203
10
ออนไลน์
Green Mech นายสาธาร รวบรัด 16/ 0 ห้อง STEM
11
ออนไลน์
รักการอ่าน(English) นางกัญญา หมื่นชนะ 20/ 0 ห้อง ม.2/3
12
ออนไลน์
Cross word นางอรธีรา บุญช่วย 20/ 0 ห้อง ม.3/7
13
ออนไลน์
คณิตหรรษา นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน 20/ 0 ห้อง ม.2/2
14
ออนไลน์
English Clup นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา 20/ 0 ห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
15
ออนไลน์
ศิลปินน้อย นายธีรวัฒน์ พันแสง 20/ 0 ห้องกิจจา 2
16
ออนไลน์
คอมพิวเตอร์หรรษา นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว 20/ 0 ห้องปฏิบัติคอม 4201
17
ออนไลน์
กิจกรรมชุมนุม ปี 2563 นางสาวธันพิชา สุขสันต์ 20/ 0 ห้องกิจกรรมชุมนุม ปี 2563
18
ออนไลน์
ประชาสัมพันธ์และการโรงแรม นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์ 10/ 0 ห้องโสตทัศนศึกษา
19
ออนไลน์
Everyday English นางสาวปวีณา มลทาทิพย์ 20/ 0 ห้อง ม.2/6
20
ออนไลน์
กิจกรรมชุมนุม ปี 2563 นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ 20/ 0 ห้อง กิจกรรมชุมนุม ปี 2563
21
ออนไลน์
กิจกรรมชุมนุม2563 นางสาวววรดา สินรัมย์ 20/ 0 ห้อง กิจกรรมชุมนุม
ทั้งหมด 393 คน / ลงทะเบียนแล้ว 0 คน / เหลือ 393 คน