Choose Skin
ที่
รับสมัคร
ชื่อวิชาชุมนุม
ครูผู้สอน
รับ/สมัคร สถานที่เรียน จุดประสงค์
1
ออนไลน์
คณิตคิดeasy นายบัณฑิต พวงดอกไม้ 20/ 21 รื่นเริงรมย์ ฝั่งทิศตะวันตก
2
ออนไลน์
ปิงปอง(ม.2) นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี 10/ 11 อาคารอภิรมบ์โภชนา
3
ออนไลน์
เด็กดีศรีหนองไผ่ นางกรรณิการ์ หัสนัย 20/ 17 ห้องจริยธรรม
4
ออนไลน์
คณิตศาสตร์ Tik Tok นางสาวชลลดา จันทะอักษร 20/ 20 ห้องกิจกรรมชุมนุม ปี 2563
5
ออนไลน์
บ้านรำไทย นายมานะ บุญเกิด 10/ 12 ห้องนาฏศิลป์ (4301)
6
ออนไลน์
ทำนา นายนิรุตต์ มูลสี 21/ 21 ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง
7
ออนไลน์
วิทยาศาสตร์รอบตัว นางสาวศิริประภา ชูเชิด 21/ 21 ห้อง​ 2107​
8
รับเอง
รักอ่านผสานศิลป์ นางอรสา เสาโกมุท 25/ 23 ห้องเรียน ม.2/4
9
ออนไลน์
Green Mech นายสาธาร รวบรัด 20/ 20 ห้อง STEM
10
ออนไลน์
รักการอ่าน(English) นางกัญญา หมื่นชนะ 21/ 21 ห้อง ม.2/3
11
ออนไลน์
Cross word นางอรธีรา บุญช่วย 20/ 20 ห้อง ม.3/7
12
ออนไลน์
คณิตหรรษา นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน 20/ 20 ห้อง ม.2/2
13
ออนไลน์
English Clup นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา 20/ 20 ห้องแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
14
รับเอง
ศิลปินน้อย นายธีรวัฒน์ พันแสง 21/ 21 ห้องกิจจา 2
15
ออนไลน์
คอมพิวเตอร์หรรษา นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว 20/ 20 ห้องปฏิบัติคอม 4201
16
รับเอง
ชุมนุมของครูธันพิชา สุขสันต์ (ม.2) นางสาวธันพิชา สุขสันต์ 21/ 21 ห้องกิจกรรมชุมนุม ปี 2563
17
ออนไลน์
ฟุตบอล ม.ต้น(ม.2) นายสุวรรณ กันแพงศรี 21/ 21 สนามฟุตบอล
18
ออนไลน์
ประชาสัมพันธ์และการโรงแรม นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์ 10/ 10 ห้องโสตทัศนศึกษา
19
ออนไลน์
Everyday English นางสาวปวีณา มลทาทิพย์ 20/ 20 ห้อง ม.2/6
20
ออนไลน์
การปลูกพืชผักสวนครัว นางสาวใจแก้ว อ้อชัยภูมิ 21/ 21 แปลงเกษตรผสมผสาน หรือห้องเรียนเกษตร อาคารพฤกษาพรรณ
21
ออนไลน์
ชุมนุมของครูสรสิช ขันตรีมิตร( ม.2) นายสรสิช ขันตรีมิตร 20/ 20 ห้องกิจกรรมชุมนุม ปี 2563
ทั้งหมด 400 คน / ลงทะเบียนแล้ว 401 คน / เหลือ -1 คน