Choose Skin
ที่
รับสมัคร
ชื่อวิชาชุมนุม
ครูผู้สอน
รับ/สมัคร สถานที่เรียน จุดประสงค์
1
ออนไลน์
ปิงปอง(ม.3) นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี 10/ 11 อาคารอภิรมบ์โภชนา
2
ออนไลน์
บ้านรำไทย นายมานะ บุญเกิด 10/ 10 ห้องนาฏศิลป์ (4301)
3
ออนไลน์
วิทยาศาสตร์สร้างสรรค์กับความงาม นางดวงจันทร์ สิงห์โสภา 20/ 20 ห้อง 2106
4
ออนไลน์
พืชผักนักวิทย์ นางเพ็ญประภา นาราศรี 20/ 21 ห้อง 2206
5
รับเอง
ชุมนุมสร้างภาพ นายราชัย แก้วยศ 20/ 21 ห้องคอมพิวเตอร์ 1
6
ออนไลน์
สามเหลี่ยมน่ารู้อยู่ที่เรา นางสกุลยา พรมเท้า 20/ 20 ห้อง 2105
7
ออนไลน์
วิทย์หรรษา นางสายชล พลสีดา 20/ 20 ห้อง 2101
8
ออนไลน์
Barista นางสาวรินญภัช มิไพทูล 20/ 19 NP coffee
9
ออนไลน์
หัตถกรรมจักสาน นายนะรงค์ ทองน้อย 20/ 10 ห้อง 2205
10
ออนไลน์
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย นางสาวนิตยา ชาตินันท์ 20/ 20 ม. 3/8
11
ออนไลน์
อนุรักษ์สภาพเเวดล้อมเเละทรัพยากร นายณรงค์ชัย สีสุข 20/ 22 ห้องวินัยนักเรียน
12
ออนไลน์
Green Mech นายอนุรักษ์ เพชรไทย 20/ 17 ห้อง STEM
13
ออนไลน์
MathPlus นางน้ำอ้อย คุณดี 20/ 20 ห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์
14
ออนไลน์
Insect staff นางสาวออมทิพย์ ภัสรางกูร 20/ 9 ห้อง 2207
15
ออนไลน์
Professional technician นายพโยธร ผลพูน 20/ 20 หัตถา
16
ออนไลน์
Pisa น่ารู้ นายแดนชัย สิงห์สนิท 20/ 21 แจ้งให้ทราบภายหลัง
17
รับเอง
นักออกแบบ นางสาวภาวิไล ไชยโย 20/ 21 ห้องม.3/6
18
ออนไลน์
English Club นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา 20/ 20 ม.3/8
19
ออนไลน์
ขยะพาเพลิน นางกรทิพย์ มาอยู่วัง 20/ 21 โรงอาหารใหม่
20
ออนไลน์
ประชาสัมพันธ์และการโรงแรม นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์ 5/ 5 ห้องโสตทัศนศึกษา
21
รับเอง
คณิตคิดสนุก นางอนัญญา จันทรัตน์ 20/ 21 ห้อง 4103
22
ออนไลน์
ชุมนุมของครูกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา(ม.3) นางกรรณิกา เหลืองชัยพัฒนา 20/ 20 ห้องคอมพิวเตอร์
ทั้งหมด 389 คน / ลงทะเบียนแล้ว 389 คน / เหลือ 0 คน