Choose Skin
ที่
รับสมัคร
ชื่อวิชาชุมนุม
ครูผู้สอน
รับ/สมัคร
สถานที่เรียน จุดประสงค์
1
ออนไลน์
คณิตคิดสนุก นางสาววิยดา ขุนพรหม
18/ 18
ตึกพราวพัสสร 5/4
2
ออนไลน์
แฮนด์เมด(handmade) นางวนิดา สารสิทธิ์
19/ 22
รื่นเรงรมณ์
3
รับเอง
All Event 8th นางสาววลัยพร  นาคธรรมชาติ
18/ 14
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
4
ออนไลน์
สหกรณ์โรงเรียน นางสาววีรนุช มาแก้ว
21/ 21
สหกรณ์
5
ออนไลน์
ศิลปินน้อย นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา
20/ 21
ห้องศิลปะ(กิจจา 2)
6
ออนไลน์
แนะแนว นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์
18/ 21
ห้องแนะแนว
7
ออนไลน์
ชุมนุมวิถีพอเพียง นางสุมิตตา  ชนะพันธ์
18/ 18
สวนเศรษฐกิจพอเพียง
8
ออนไลน์
คอมพิวเตอร์ นางทาริกา วงศ์แก้ว
18/ 18
ห้องคอมพิวเตอร์ 6(4101)
9
ออนไลน์
คอมพิวเตอร์ นายชนินทร์  วงศ์แก้ว
18/ 8
ห้องคอมพิวเตอร์ 6(4101)
10
ออนไลน์
บ้านรำไทย นายพรศักดิ์ ศรีพุ่ม
18/ 17
ห้องนาฏศิลป์ (4301)
11
ออนไลน์
ชุมนุมห้องสมุด ม.ปลาย นางพวงรัตน์ จิตอารี
18/ 19
ห้องสมุดโรงเรียนหนองไผ่
12
ออนไลน์
ผลงานสร้างสรรค์ GSP นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า
18/ 16
ห้องคอม4102
13
ออนไลน์
สวนเกษตรผสมผสาน นายสมปอง ตาลเพชร
18/ 18
สวนไผ่กิมซุง
14
ออนไลน์
ร้องเพลง นายยุทธนา นาอุดม
18/ 16
อาคารภักษา
15
ออนไลน์
ประชาสัมพันธ์และการโรงแรม นางสาวชาริณา ศรีเหรา
18/ 24
ห้องโสตทัศนศึกษา
16
ออนไลน์
ปริศนาอักษรไข้ว นางรัชนีกร ตาลเพชร
18/ 19
ห้องเรียน ม.2/8
17
ออนไลน์
ตะลุยเคมี ม.6 นางสาวมัลลิกา ม่วงเล็ก
18/ 9
ห้อง 2102
18
ออนไลน์
ภาษาต่างประเทศ นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
18/ 18
ห้องเกียรติยศ
19
ออนไลน์
O-Net คณิตศาสตร์ ม.6 นายนิมิตร ตันติวโรดม
18/ 11
ห้อง ม.6/2
20
ออนไลน์
หมอดิน นายณัฐวุฒิ ชัยนอก
18/ 18
สวนเศรษฐกิจพอเพียง
21
ออนไลน์
To Be Number One นายไพรัช ปัดชาเขียว
18/ 19
ห้อง To Be Number One
22
ออนไลน์
คำคม ม.4-6 นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย
18/ 18
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23
ออนไลน์
กีฬามวย นายสมนึก บุญนาค
19/ 19
ข้างห้องพักครูพละฯ
24
ออนไลน์
ดาราศาสตร์ นางสาวศุภรา สะดา
18/ 20
ห้อง 2103
25
ออนไลน์
อาเซี่ยนศึกษา นางปรารถนา บุญนาค
18/ 19
ห้องเรียน 5203
26
ออนไลน์
รู้รักกฎหมายไทย นายภัทรพล พิมพา
19/ 20
ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา
27
ออนไลน์
ภูมิปัญญาไทย นางมณี ด้วงนิล
18/ 18
ห้อง 5305
28
ออนไลน์
นิทานชาดก นางญาตา ศรีโคตร
18/ 19
ห้องสภานักเรียน
29
ออนไลน์
ยสร.ต้านยาเสพติดและอบายมุข นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์
18/ 18
ห้องพยาบาล
30
ออนไลน์
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 นางสาววิรัตน์ คำเขียน
100/ 58
สำนักงาน นศท.
31
ออนไลน์
ฟิสิกส์ฟอร์ยู นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร
20/ 22
ห้อง 2204
32
ออนไลน์
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 นายนิกร หล้าน้อย
80/ 63
สำนักงาน นศท.
33
ออนไลน์
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 นางสาววิรัตน์ คำเขียน
50/ 47
สำนักงาน นศท.
34
ออนไลน์
ค่ายวิทยาศาสตร์พิชิต O-Net(สายวิทย์ ม6) นายจตุรงค์ ว่องไวพานิชย์
18/ 8
ห้อง Active Bord
35
ออนไลน์
ติวเตอร์ชีววิทยา นางอรวรรณ อานพรหม
18/ 21
ห้อง 2203
36
ออนไลน์
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางจันทร์ประภา ทองริ้ว
23/ 19
อาคารพัสตรา
37
ออนไลน์
พิชิต O-Net ภาษาไทยของ นร.ม.6 นางสาวเจริญ ผลฉัตร
18/ 1
ห้องจิตตะ รับ 18 คน
ทั้งหมด 752 คน / ลงทะเบียนแล้ว 755 คน / เหลือ -3 คน