Choose Skin
ที่
รับสมัคร
ชื่อวิชาชุมนุม
ครูผู้สอน
รับ/สมัคร
สถานที่เรียน จุดประสงค์
1
ออนไลน์
คณิตคิดสนุก นางสาววิยดา ขุนพรหม
18/ 20
ตึกพราวพัสสร 5/4
2
ออนไลน์
แฮนด์เมด(handmade) นางวนิดา สารสิทธิ์
18/ 18
รื่นเรงรมณ์
3
ออนไลน์
Green Mech นางสาววลัยพร  นาคธรรมชาติ
15/ 16
ห้องคอมพิวเตอร์ 3
4
ออนไลน์
ติวเคมี นางสาววีรนุช มาแก้ว
25/ 26
ห้องเคมี 1 (2101)
5
ออนไลน์
ศิลปินน้อย นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา
19/ 20
ห้องศิลปะ(กิจจา 2)
6
ออนไลน์
แนะแนว นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์
20/ 24
ห้องแนะแนว
7
ออนไลน์
ชุมนุมคลินิกคณิตศาสตร์ม.4-5 นางสุมิตตา  ชนะพันธ์
18/ 8
ห้องปฏิบ้ติการณ์คณิตศาสตร์
8
ออนไลน์
คอมพิวเตอร์ นางทาริกา วงศ์แก้ว
19/ 21
ห้องคอมพิวเตอร์ 6(4101)
9
ออนไลน์
คอมพิวเตอร์ นายชนินทร์  วงศ์แก้ว
19/ 19
ห้องคอมพิวเตอร์ 6(4101)
10
ออนไลน์
บ้านรำไทย นายมานะ บุญเกิด
18/ 22
ห้องนาฏศิลป์ (4301)
11
รับเอง
ท่องโลกกว้างพอเพียง นายศุภชัย อานพรหม
20/ 20
โรงอาหารใหม่
12
ออนไลน์
ผลงานสร้างสรรค์ด้วย GSP นายสุรัตน์ชัย พรมเท้า
18/ 18
ห้องคอม4102
13
ออนไลน์
สวนเกษตรผสมผสาน นายสมปอง ตาลเพชร
18/ 13
สวนไผ่กิมซุง
14
ออนไลน์
Tiktok นายยุทธนา นาอุดม
20/ 19
อาคารภักษา
15
ออนไลน์
ประชาสัมพันธ์และการโรงแรม นางสาวชาริณา ศรีเหรา
18/ 9
ห้องโสตทัศนศึกษา
16
รับเอง
ปริศนาอักษรไข้ว นางรัชนีกร ตาลเพชร
20/ 19
ห้องเรียน ม.2/4
17
ออนไลน์
ภาษาต่างประเทศ นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
20/ 18
ห้อง RSC
18
ออนไลน์
O-Net คณิตศาสตร์ ม.6 นายนิมิตร ตันติวโรดม
18/ 16
ห้อง ม.6/2
19
ออนไลน์
หมอดิน นายณัฐวุฒิ ชัยนอก
18/ 16
สวนเศรษฐกิจพอเพียง
20
ออนไลน์
To Be Number One นายไพรัช ปัดชาเขียว
20/ 20
ห้อง To Be Number One
21
ออนไลน์
สมุดเล่มเล็ก ม.4-6 นางสาวสุวรรณี ภู่ชัย
21/ 21
ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22
ออนไลน์
กีฬามวย นายสมนึก บุญนาค
20/ 16
ข้างห้องพักครูพละฯ
23
ออนไลน์
ปริศนาแห่งดวงดาว นางสาวศุภรา สะดา
18/ 18
ห้อง 2103
24
ออนไลน์
อาเซี่ยนศึกษา นางปรารถนา บุญนาค
18/ 16
ห้องเรียน 5203
25
รับเอง
กฎหมายและการเมือง นายภัทรพล พิมพา
19/ 21
ห้องปฏิบัติการสังคมศึกษา
26
ออนไลน์
ภูมิปัญญาไทย นางมณี ด้วงนิล
19/ 21
ห้อง 5305
27
รับเอง
ฟิสิกส์ฟอร์ยู นางสาวจิตรวดี ภักดีสาร
20/ 20
ห้อง 2204
28
ออนไลน์
เยาวชนสาธาณสุขในโรงเรียน นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์
18/ 21
ห้องพยาบาล
29
ออนไลน์
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 นางสาววิรัตน์ คำเขียน
100/ 71
สำนักงาน นศท.
30
ออนไลน์
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 นายนิกร หล้าน้อย
100/ 54
สำนักงาน นศท.
31
ออนไลน์
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 นางสาววิรัตน์ คำเขียน
80/ 59
สำนักงาน นศท.
32
ออนไลน์
ชุมนุมอ่านรอบโลก นางพวงรัตน์ จิตอารี
18/ 23
ห้องสมุดโรงเรียนหนองไผ่
33
ออนไลน์
ติวเตอร์ชีววิทยา นางอรวรรณ อานพรหม
19/ 19
ห้อง 2203
34
ออนไลน์
อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางจันทร์ประภา ทองริ้ว
23/ 4
อาคารพัสตรา
35
ออนไลน์
ภาษาไทยในเพลง นางสาวเจริญ ผลฉัตร
18/ 5
ห้องจิตตะ รับ 18 คน
36
ออนไลน์
ชุมนุมเล่าสู่กันฟัง นางญาตา ศรีโคตร
18/ 19
ห้องสภานักเรียน
37
ออนไลน์
ชุมนุมห้องสมุด ม.ปลาย นางสาวกนกกาญจน์ การเกษ
25/ 24
ห้องสมุด
ทั้งหมด 796 คน / ลงทะเบียนแล้ว 794 คน / เหลือ 2 คน