Choose Skin
ลูกจ้างประจำ
 • นายพชร ษรจันทร์
 • ช่างไฟ 4
ลูกจ้างประจำ
 • นายสุวรรณ ชายา
 • ธุรการ 4
ลูกจ้างประจำ
 • นายพงษ์ศักดิ์ ศรีวิชัย
 • ยาม
ลูกจ้างชั่วคราว
 • นายศรศักดิ์ ศรีเมือง
 • ยาม
ลูกจ้างชั่วคราว
 • นางสมพิษ สุทธะ
 • เจ้าพนักงานธุรการ
ลูกจ้างชั่วคราว
 • นางสาวจฑามาศ ยิ้มยิ้นดี
 • เจ้าหน้าที่พัสดุ
ลูกจ้างชั่วคราว
 • นายสุภกานต์ ตาลเพชร
 • เจ้าหน้าที่การเงิน
ลูกจ้างชั่วคราว
 • นางสาวพวงพรรณ โพธิ์เชิด
 • เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
ลูกจ้างชั่วคราว
 • นางปรียากมล สงเคราะห์ธรรม
 • เจ้าหน้าที่สหกรณ์
ลูกจ้างชั่วคราว
 • นายสุธน เนียมถนอม
 • พนักงานขับรถ
ลูกจ้างชั่วคราว
 • นายกิตติชัย ทองมา
 • เจ้าหน้าห้องโสต
ลูกจ้างชั่วคราว
 • นายอนุชิต ทองอยู่สุข
 • พนักงานบริการ
ลูกจ้างชั่วคราว
 • นายสุทัศน์ มีสุข
 • พนักงานบริการ
ลูกจ้างชั่วคราว
 • นายชาญชัย คำเพลิง
 • พนักงานบริการ
ลูกจ้างชั่วคราว
 • นายนเรนทร์ กาบแก้ว
 • พนักงานบริการ
ลูกจ้างชั่วคราว
 • นางสาวศิริลักษณ์ แย้มยิ้ม
 • พนักงานบริการ
ลูกจ้างชั่วคราว
 • นางสาวปนัดดา ไชยต้นเทือ
 • พนักงานบริการ
ลูกจ้างชั่วคราว
 • นางสาวคณิตถา สิทธิเสือ
 • พนักงานบริการ
ลูกจ้างชั่วคราว
 • นายสุภกร จีนประเพชร์
 • พนักงานบริการ