สารสนเทศโรงเรียนหนองไผ่
รายชื่อวิชาเพิ่มเติม ม.ต้น ปีการศึกษา 1/2563
1. มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิ๊ก!!
2. มัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิ๊ก!!
3. มัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิ๊ก!!
หมายเหตุ:
ม.1 ลงทะเบียนวันที่ 1-6 กรกฏาคม 2563
ม.2-3 ลงทะเบียนวันที่ 25-30 มิถุนายน 2563
รายชื่อวิชาเพิ่มเติม ม.ปลาย ปีการศึกษา 1/2563
1. มัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิ๊ก!!
2. มัธยมศึกษาปีที่ 5 คลิ๊ก!!
3. มัธยมศึกษาปีที่ 6 คลิ๊ก!!
หมายเหตุ:
ม.4 ลงทะเบียนวันที่ 1-6 กรกฏาคม 2563
ม.5-6 ลงทะเบียนวันที่ 25-30 มิถุนายน 2563
หมายเหตุที่ 1 : ห้องเรียนที่ต้องลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม
1. มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1/4-1/10
2. มัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2/4-2/9
3. มัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 3/2-3/9
4. มัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 4/4-4/7
5. มัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5/4-5/7
6. มัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/4-6/6

หมายเหตุที่ 2 : วันและเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม
1. ลงทะเบียน วันที่ 25-30 มิถุนายน 2563 เวลา 8:30 น. เป็นต้นไป (มัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5,6)
3. หมดเขตลงทะเบียน วันพฤหัส ที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 18:30 น.

2. ลงทะเบียน วันที่ 1-6 กรกฏาคม 2563 เวลา 8:30 น. เป็นต้นไป (มัธยมศึกษาปีที่ 1,4)
3. หมดเขตลงทะเบียนวันจันทร์ ที่ 6 กรกฏาคม 2563 เวลา 18:30 น.

4. คลิ๊กช่องทางลงทะเบียน ช่องทางที่ 1!!
5. คลิ๊กช่องทางลงทะเบียน ช่องทางที่ 2!!
รายชื่อกิจกรรมชุมนุม ปี 2563
1. มัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิ๊ก!!
2. มัธยมศึกษาปีที่ 2 คลิ๊ก!!
3. มัธยมศึกษาปีที่ 3 คลิ๊ก!!
3. มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 คลิ๊ก!!