Choose Skin

ประวัติของโรงเรียน

         โรงเรียนหนองไผ่ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เปิดทำการสอนเมื่อปีการศึกษา 2507 เป็นโรงเรียนสหศึกษา ทั้งนี้มีสาเหตุเนื่องจากในปีการศึกษา 2506 นักเรียนที่จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ของอำเภอหนองไผ่ไม่มีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่จะศึกษาต่อภายในอำเภอ การเดินทางไปศึกษาต่อที่อำเภอเมืองมีระยะทางไกลมาก การคมนาคมไม่สะดวก ผู้ปกครองนักเรียนจำนวนหนึ่งได้ทำหนังสือไปที่อำเภอหนองไผ่ ขอให้อำเภอทำเรื่องขออนุญาตเปิดโรงเรียนมัธยมศึกษาในปีการศึกษา 2507 โดยมีเงือนไขว่าอำเภอหนองไผ่จะต้องจัดหาที่ดินจำนวนไม่น้อยกว่า 35 ไร่ และจะต้องมีอาคารเรียนชั่วคราว ซึ่งอำเภอหนองไผ่ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขทั้ง 2 ประการได้สำเร็จ ได้จัดสรรที่ดินสำหรับตั้งโรงเรียนเนื้อที่ 80 ไร่ ซึ่งเป็นที่สงวนของกระทรวงมหาดไทย สงวนไว้สำหรับตั้งสถานที่ราชการของอำเภอหนองไผ่

          สำหรับอาคารเรียน พ่อค้า ประชาชน และข้าราชการ ร่วมกันจัดงานวันครู (15-17 มกราคม 2507) เพื่อหารายได้เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง และดำเนินการก่อสร้างอาคารไม้ชั้นเดียว 4 ห้องเรียน กรมสามัญศึกษา (กรมวิสามัญเดิม) แต่งตั้งให้นายชนินทร์ สุพลพิชิต ครูโรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนหนองไผ่ และบรรจุแต่งตั้ง นายธีรรัตน์ กิจจารักษ์ วุฒิ กศ.ษ. ดำรงตำแหน่งครูตรีโรงเรียนหนองไผ่ อีก 1 คนปีการศึกษา 2507 เปิดทำการเรียนการสอนชั้น ม.ศ.1 ครั้งแรกมีนักเรียน 19 คน ชาย 16 คน หญิง 3 คน นายธีรรัตน์ กิจจารักษ์ เป็นครูประจำชั้น

         โรงเรียนหนองไผ่ ได้ขยายเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และขนาดใหญ่เป็นลำดับ นายชนินทร์ สุพลพิชิต ครูใหญ่นั้น ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใหญ่และเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่ ในปีการศึกษา 2525 และปีการศึกษา 2527 ตามลำดับ เมื่อโรงเรียนหนองไผ่มีอายุการก่อตั้งครบ 20 ปี คณะศิษย์เก่าและครู-อาจารย์ โรงเรียนหนองไผ่ ได้จัดหาทุนตั้งมูลนิธิ “อาจารย์ชนินทร์ สุพลพิชิต” เพื่อนำดอกผลเป็นการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนหนองไผ่สืบไป

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ รายนามผู้บริหาร ดำรงตำแหน่ง
1 นายชนินทร์ สุพลพิชิต พ.ศ. 2507 - 2529
2 นายสมนึก ยุวพันธุ์ พ.ศ. 2529 - 2532
3 ว่าที่ร้อยตรีวิชา ปานใจ พ.ศ. 2532 - 2535
4 นายนิโรธ ป้อมเมฆี พ.ศ. 2535 - 2543
5 นายสมจิต ชุนดี พ.ศ. 2543 - 2546
6 นายทรงศักดิ์ ศรีประเสริฐ พ.ศ. 2546 - 2552
7 นายชนินทร์ สะพรั่ง พ.ศ. 2553 - 2555
8 นายชัยชาญ ปัญญาพวก พ.ศ. 2555 - 2557
9 นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์ พ.ศ. 2557 - ปัจจุบัน

ตราประจำโรงเรียน

  • ตราประจำโรงเรียนหนองไผ่
    อาปทาสุ ถาโม เวทิตพฺโพ
    (กำลังใจพึงรู้ได้ในคราวมีอันตราย)

  • สัญลักษณ์โรงเรียนหนองไผ่ลักษณะเป็นวงกลม 3 ชั้น บรรจตัวอักษร น.ผ. ซึ่งเป็นอักษรย่อชื่อโรงเรียนหนองไผ่อยู่ภายใต้ฉัตร 3 ชั้น หมายถึง สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเมตตารับโรงเรียนหนองไผ่ไว้ในพระอุปถัมภ์ ตอนล่างวงกลมมีข้อความว่า "โรงเรียนหนองไผ่" และ "ในพระสังฆราชูปถัมภ์" โค้งตามลักษณะวงกลม

ข้อมูลอื่นๆ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
"กองพัน ชมพูฟ้า"
อัตลักษณ์ของโรงเรียน
"ความมีระเบียบวินัย"
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
-
พันธกิจของโรงเรียน
-

สีประจำโรงเรียน
สีชมพู หมายถึง ผู้มีความรักในเพื่อนมนุษย์ รักความก้าวหน้า รักความสามัคคี
สีฟ้า หมายถึง ความสดชื่นแจ่มใส ใฝ่ดี มีคุณธรรม มีใจบริสุทธิ์
เพลงประจำโรงเรียน
เพลง มาร์ชชมพูฟ้า (ทำนอง,คำร้อง: ประเสริฐ สร้อยอินทร์)
เพลง ดอกฟ้าสีชมพู (ทำนอง,คำร้อง: ประเสริฐ สร้อยอินทร์)

ข้อมูลพอสังเขป

ชื่ออังกฤษ Nongphai School
อักษรย่อ น.ผ. (NP)
ประเภท รัฐบาล โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จ.เพชรบูรณ์)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
สถาปนา 16 มกราคม พ.ศ. 2507
ผู้ก่อตั้ง นายชนินทร์ สุพลพิชิต
ที่อยู่ 700 หมู่ 6 ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ประเทศไทย 67140