Choose Skin
หัวหน้ากลุ่มสาระ
  • นางพัชรินทร์ จันทพยัคฆ์
  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
  • นายสมนึก บุญนาค
  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
สุขศึกษาและพลศึกษา
  • นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี
  • ตำแหน่ง : ครู
  • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ