Choose Skin
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 • นางสาวพรทิพย์ ด้วงธิ
 • ตำแหน่ง : ครู
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
 • นางสุกัญญา ตันติวโรดม
 • ตำแหน่ง : ครู
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • นางจันทร์ประภา ทองริ้ว
 • ตำแหน่ง : ครู
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • นายยุทธนา นาอุดม
 • ตำแหน่ง : ครู
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • นายนิกร หล้าน้อย
 • ตำแหน่ง : ครู
 • วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • นางทาริกา วงศ์แก้ว
 • ตำแหน่ง : ครู
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • นายสาธาร รวบรัด
 • ตำแหน่ง : ครู
 • วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • นางสาวรินญภัช มิไพทูล
 • ตำแหน่ง : ครู
 • วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • นางสาวสุภาภรณ์ กรณ์แก้ว
 • ตำแหน่ง : ครู
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • นายณัฐวุฒิ ชัยนอก
 • ตำแหน่ง : ครู
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • นางสาวกนกกาญจน์ การะเกษ
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • นายพโยธร ผลพูน
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • นายชัยชนะ ทองมา
 • ตำแหน่ง : ครู(อัตราจ้าง)
 • วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 • นายจิรายุส เลิศบุรีทวีทรัพย์
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ