Choose Skin
หัวหน้ากลุ่มสาระ
 • นางสาววิรัตน์ คำเขียน
 • ตำแหน่ง : ครู
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
 • นายวัชรวิชญ์ ด้วงทา
 • ตำแหน่ง : ครู
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
ภาษาต่างประเทศ
 • นางรัชนีกร ตาลเพชร
 • ตำแหน่ง : ครู
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
ภาษาต่างประเทศ
 • นางสาวบัวเรียน ฤทธิ์กล้า
 • ตำแหน่ง : ครู
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาต่างประเทศ
 • นางสาวชาริณา ศรีเหรา
 • ตำแหน่ง : ครู
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
ภาษาต่างประเทศ
 • นางเพลินทิพย์ โล่ห์สุวรรณ
 • ตำแหน่ง : ครู
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
ภาษาต่างประเทศ
 • นางสาวจีรนันท์ แก่นเสา
 • ตำแหน่ง : ครู
 • วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
 • นางอรธีรา บุญช่วย
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
 • นายชวุฒิ มากมิ่ง
 • ตำแหน่ง : ครู
 • วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
 • นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ
ภาษาต่างประเทศ
 • นางสาวจุฑามาศ อ่อนตา
 • ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 • วิทยฐานะ : ไม่มีวิทยฐานะ