Choose Skin
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 • นายไพโรจน์ กระจ่างพันธ์
 • นายพัชริน ภู่ชัย
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • Alex's Avatar
 • นางสาวบุหรัน ขวัญพรม
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 • Alex's Avatar
 • นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ
 • นายนิมิตร ตันติวโรดม
 • นายนิมิตร ตันติวโรดม
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 • กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
 • นายนิมิตร ตันติวโรดม
 • นายยุทธนา นาอุดม
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 • กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
 • นายนิมิตร ตันติวโรดม
 • นายสมปอง ตาลเพชร
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มอำนวยการ
 • นายนิมิตร ตันติวโรดม
 • นางโรจณา มาคาน
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 • กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มงบประมาณ
 • นายนิมิตร ตันติวโรดม
 • นางวนิดา สารสิทธิ์
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 • กลุ่มงบประมาณ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
 • นายนิมิตร ตันติวโรดม
 • นายพีรศิษย์ สิงห์โสภา
 • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
 • กลุ่มบริหารงานทั่วไป