Choose Skin
ที่
ระดับชั้น
ขาด
ลาป่วย
ลากิจ
มาสาย
ไม่ทราบสาเหตุ
กิจกรรม
ชาย
หญิง
รวม
1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
16
0
0
7
5
0
0
13
28
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
18
6
1
1
0
0
0
16
26
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
มัธยมศึกษาปีที่ 5
4
0
1
9
5
0
0
10
19
6
มัธยมศึกษาปีที่ 6
7
0
0
3
0
0
0
4
10
รวม
45
6
2
20
10
0
0
43
83
ร้อยละ
2.45
0.33
0.11
1.09
0.54
0.00
0.00
4.05
4.52