Choose Skin
ระบุวันที่ >>
ที่
ระดับชั้น
ขาด
ลาป่วย
ลากิจ
มาสาย
ไม่ทราบสาเหตุ
กิจกรรม
ชาย
หญิง
รวม
1
มัธยมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
มัธยมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
มัธยมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
มัธยมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
มัธยมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ร้อยละ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00