ครูประจำชุมนุม : นางสาววริศรา ชำนาญพันธ์

ชื่อชุมนุม : ประชาสัมพันธ์และการโรงแรม

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24115
เด็กหญิงประภัสสร ใจช่วง
ม.3/1
18
2
24345
เด็กหญิงวริศรา ทิพย์มาตย์
ม.3/1
34
3
24364
เด็กหญิงวรรณวิสา ชาติไทย
ม.3/1
38
4
24369
เด็กหญิงมาตา รุ่งศรี
ม.3/1
40
5
24072
เด็กหญิงวราพร แสนสอาด
ม.3/2
23
Go Back Export To Excel