ครูประจำชุมนุม : นางกรทิพย์ มาอยู่วัง

ชื่อชุมนุม : ขยะพาเพลิน

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24086
เด็กชายวรากร น้อยตา
ม.3/2
3
2
24336
เด็กชายภัทรพล ภาคสุโพธิ์
ม.3/2
13
3
24167
เด็กหญิงปาริชาติ คุ้มม่วง
ม.3/2
27
4
24298
เด็กหญิงราวดวงใจ ชมชื่น
ม.3/2
38
5
24037
เด็กหญิงสุชาดา จรัสพันธุ์
ม.3/3
22
6
24269
เด็กชายวิวัฒน์ น้ำเย็น
ม.3/4
11
7
24288
เด็กชายอุดมศักดิ์ อ่อนวงศ์
ม.3/4
13
8
24380
เด็กหญิงปุนยาพร น้อยลา
ม.3/4
42
9
24406
เด็กหญิงปาริตา จันดี
ม.3/4
43
10
24143
เด็กชายณัตภูมิ เทียนจตุรัส
ม.3/6
10
11
24187
เด็กหญิงกนกรัตน์ บัวโฮม
ม.3/6
31
12
24236
เด็กหญิงสวรรยา สีหมอก
ม.3/6
33
13
24286
เด็กหญิงนันท์นภัส เเสงเเล้
ม.3/6
34
14
24303
เด็กหญิงสุธิดา หล้าพรม
ม.3/6
37
15
24402
เด็กหญิงพนิตพร เทียนขาว
ม.3/6
41
16
24431
เด็กหญิงวันวิสาข์ พิลาเกิด
ม.3/6
43
17
24100
เด็กชายสุริยเดช เจริญสุข
ม.3/7
5
18
24504
เด็กชายนนล พันธุมจินดา
ม.3/7
19
19
24510
เด็กชายธีรวัฒน์ นวมจิตร
ม.3/7
20
20
24258
เด็กหญิงเพ็ญนภา สังข์ทอง
ม.3/7
35
21
24065
เด็กชายพงศกร ช้างเอกวงศ์
ม.3/9
2
Go Back Export To Excel