ครูประจำชุมนุม : นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี

ชื่อชุมนุม : ปิงปอง(ม.3)

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24047
เด็กชายภานุ วิระชิน
ม.3/2
1
2
24331
เด็กชายสิริชัย ทองธนะเศรษฐ์
ม.3/2
12
3
24279
เด็กชายตะวันฉาย อำนวนคะนะ
ม.3/3
15
4
24321
เด็กชายนัฐวัฒน์ ศรีด้วง
ม.3/3
18
5
24049
เด็กชายธนาธิป เพ็ชรอ่อน
ม.3/5
1
6
24274
เด็กชายพลพรรธน์ ทองเทพ
ม.3/5
11
7
24128
เด็กชายรัชต์วริน โตตะเภา
ม.3/6
9
8
24210
เด็กชายภูริณัฐ ป้อมเสน
ม.3/6
14
9
24164
เด็กชายธนพัฒน์ สกุลหอม
ม.3/7
7
10
24175
เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ แป้นรอด
ม.3/7
8
11
24231
เด็กหญิงสิรภัทร พรมเวียง
ม.3/7
33
Go Back Export To Excel