ครูประจำชุมนุม : นางเพ็ญประภา นาราศรี

ชื่อชุมนุม : พืชผักนักวิทย์

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24039
เด็กชายภูริพัฒน์ กล่ำพึ่งพร
ม.3/3
1
2
24124
เด็กหญิงวิชญาพร พลหาร
ม.3/3
25
3
24152
เด็กหญิงจิรนันท์ ประภาสัย
ม.3/3
27
4
24349
เด็กหญิงจิดาภา กองชนะ
ม.3/3
38
5
24202
เด็กชายประชาธิปไตย ใจเขียว
ม.3/4
7
6
24296
เด็กชายเพชรสุรีย์ เผ่าหัวสระ
ม.3/5
14
7
24141
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ขึ้นทันตา
ม.3/5
27
8
24208
เด็กหญิงขนิษฐา หงสศรี
ม.3/5
30
9
24060
เด็กชายพิตรพิบูลย์ พลดงนอก
ม.3/6
3
10
24066
เด็กชายธนากร บรมรัมย์
ม.3/6
4
11
24101
เด็กชายกฤษณะ บุญเจริญ
ม.3/6
8
12
24188
เด็กชายวรศักดิ์ สัมภาลี
ม.3/6
13
13
24375
เด็กชายทรงวุฒิ ทองถิ่น
ม.3/7
14
14
24154
เด็กชายอชิรวัฒน์ กองแก้ว
ม.3/8
5
15
24155
เด็กชายกิตติภัค จันทสิงห์
ม.3/8
6
16
24174
เด็กชายอภิวิชญ์ ม่วงสน
ม.3/8
8
17
24212
เด็กชายธีระศักดิ์ เกตุแก้ว
ม.3/8
9
18
24267
เด็กชายธนกฤต น้องการ
ม.3/8
13
19
24306
เด็กชายกฤษดา สินคงป้อง
ม.3/8
15
20
24354
เด็กชายจักรภัทร ด่านแก้ว
ม.3/8
18
21
24307
เด็กชายเอกรินทร์ บุตรวงศ์
ม.3/9
11
Go Back Export To Excel