ครูประจำชุมนุม : นายราชัย แก้วยศ

ชื่อชุมนุม : ชุมนุมสร้างภาพ

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24130
เด็กหญิงคมชนก ชัยรัตนศักดิ์
ม.3/1
20
2
24377
เด็กหญิงธัญญารัตน์ ทองสุข
ม.3/1
41
3
24241
เด็กชายธราธร สุวรรณชาติ
ม.3/2
8
4
24180
เด็กหญิงณัฐวรา สุวรรณคร
ม.3/2
29
5
24312
เด็กหญิงพลอยเเพรวา วันศุกร์
ม.3/2
40
6
24041
เด็กชายสุธลักษณ์ เขียวเวียง
ม.3/3
2
7
24315
เด็กชายฉมาดล สุวรรณสโรช
ม.3/3
17
8
24428
เด็กชายไตรธนา เสือกะ
ม.3/3
21
9
24319
เด็กหญิงธัญวรรณ สังข์ทอง
ม.3/3
36
10
24391
เด็กชายจักรพงษ์ ปีพูน
ม.3/4
18
11
24113
เด็กหญิงอินทิรา สุภัคชัยสกุล
ม.3/4
25
12
24176
เด็กหญิงกชกรพรรณ พรมศิลา
ม.3/4
29
13
24260
เด็กหญิงอัจฉรา โคตรหานาม
ม.3/4
35
14
24318
เด็กหญิงชลดา นาลิดลาด
ม.3/4
41
15
24415
เด็กชายภูมิชนะ เหลืองสุก
ม.3/5
20
16
24084
เด็กหญิงสุภาณี สุภาคาร
ม.3/5
24
17
24120
เด็กหญิงณิชาดา อบสุนทร
ม.3/5
26
18
24147
เด็กหญิงธนัชพร ชัยยะ
ม.3/7
30
19
24372
เด็กหญิงนูรียา ปาทาน
ม.3/7
39
20
24266
เด็กหญิงบุญอุ้ม คุ้มตีทอง
ม.3/8
30
21
24405
เด็กหญิงพรรณธิภา วันแต่ง
ม.3/8
42
Go Back Export To Excel