ครูประจำชุมนุม : นางสกุลยา พรมเท้า

ชื่อชุมนุม : สามเหลี่ยมน่ารู้อยู่ที่เรา

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24967
เด็กชายปิยังกูร ยินสกุลชัย
ม.3/1
14
2
24242
เด็กหญิงนรินทร์ทิพย์ พรมรินทร์
ม.3/2
35
3
24287
เด็กชายสุธี พิลึก
ม.3/3
16
4
24186
เด็กหญิงทิพย์สุดา ประจันทร์
ม.3/3
30
5
24253
เด็กหญิงกนกอร ภักดี
ม.3/3
35
6
24294
เด็กหญิงวริษฐา ปัดชา
ม.3/4
40
7
24057
เด็กชายสุกฤษฏิ์ จันทร์ขำ
ม.3/5
2
8
24080
เด็กชายวรายุทธ์ คะเซ็นหาร
ม.3/5
3
9
24243
เด็กชายณัฒชัย สัจธรรม
ม.3/5
9
10
24299
เด็กชายจีรภัทร กรีลาวาท
ม.3/5
15
11
24341
เด็กชายสิรวิชญ์ วงษ์ทับทิม
ม.3/5
17
12
24420
เด็กชายเจษฏา กองชนะ
ม.3/5
21
13
24146
เด็กหญิงธารารัตน์ ขึ้นทันตา
ม.3/6
28
14
24092
เด็กชายจิรภัทร วาจาจริง
ม.3/7
3
15
24291
เด็กชายกวี ทิพย์คำมี
ม.3/8
14
16
24222
เด็กหญิงปิยวรรณ สีทา
ม.3/8
28
17
24304
เด็กหญิงจรรยาพร ทรัพย์สินสถาพร
ม.3/8
32
18
24962
เด็กหญิงสายธาร วงศ์วัฒ
ม.3/8
44
19
24133
เด็กหญิงกัญญารัตน์ ยนตะศาต
ม.3/9
26
20
25426
เด็กหญิงชลธิชา เตวะสุ
ม.3/9
40
Go Back Export To Excel