ครูประจำชุมนุม : นางสายชล พลสีดา

ชื่อชุมนุม : วิทย์หรรษา

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24134
เด็กหญิงบุษบาบรรณ ใยเพชร
ม.3/1
22
2
24382
เด็กชายธีรภัทร นวลเทศ
ม.3/2
17
3
24230
เด็กหญิงบุณยานุช โคตรบุญมี
ม.3/2
34
4
24177
เด็กชายนาคินทร์ ศรราช
ม.3/3
9
5
24282
เด็กหญิงทิตยา อินทร์ใย
ม.3/4
37
6
24276
เด็กชายกิตติ ทองห่วง
ม.3/5
12
7
24170
เด็กหญิงพรสุรางค์ มีทอง
ม.3/5
29
8
24083
เด็กชายรัชชานนท์ อุทากิจ
ม.3/6
6
9
24257
เด็กชายธนบูรณ์ คะเบ็นรัมย์
ม.3/6
16
10
24052
เด็กหญิงวาสนา ผิวผ่อง
ม.3/7
23
11
24221
เด็กหญิงมนฤดี อ่ำจิตร์
ม.3/7
32
12
24368
เด็กหญิงรักชนก นาจอมทอง
ม.3/7
38
13
24227
เด็กชายวชิรวิทย์ พรมโสภา
ม.3/8
10
14
24091
เด็กชายนพรัตน์ ฟันเฟือง
ม.3/9
4
15
24239
เด็กชายเจษฎากร สระพรม
ม.3/9
8
16
24355
เด็กชายกิตติภพ มากสิน
ม.3/9
14
17
24985
เด็กชายอัษฎายุธ พลพิมพ์
ม.3/9
18
18
23759
นางสาววรันญา พันเขียว
ม.3/9
20
19
24975
เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำมี
ม.3/9
38
20
24984
เด็กหญิงเจนจิรา จันทร์สว่าง
ม.3/9
39
Go Back Export To Excel