ครูประจำชุมนุม : นางสาวรินญภัช มิไพทูล

ชื่อชุมนุม : Barista

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24157
เด็กชายวราเทพ เพ็ญพิพัฒน์กุล
ม.3/1
3
2
24158
เด็กชายวรเทพ เพ็ญพิพัฒน์กุล
ม.3/1
4
3
24371
เด็กชายสรวิชญ์ ศรีมาดี
ม.3/1
12
4
24089
เด็กหญิงกฤติญา ยังคลัง
ม.3/1
15
5
24111
เด็กหญิงปภาวรินทร์ บุญพรม
ม.3/1
17
6
24117
เด็กหญิงธนัชชา อินทิจักร์
ม.3/1
19
7
24132
เด็กหญิงกนกทอง กินูน
ม.3/1
21
8
24191
เด็กหญิงศิริกัญญา ศรราช
ม.3/1
24
9
24218
เด็กหญิงธนวรรณ โง้วประดิษฐ
ม.3/1
26
10
24238
เด็กหญิงณัฐธิดาพร ทรายฮวด
ม.3/1
27
11
24255
เด็กหญิงณิรัญญา วรรณพรึก
ม.3/1
28
12
24323
เด็กหญิงปภานัน ทาแจ้ง
ม.3/1
29
13
24352
เด็กหญิงธีรดา สุทธิวรากร
ม.3/1
36
14
24356
เด็กหญิงจิดาภา มาลี
ม.3/1
37
15
24365
เด็กหญิงชนัญญา ภักดี
ม.3/1
39
16
24390
เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสนเทศ
ม.3/1
43
17
24395
เด็กหญิงพัชราวดี แสนประกอบ
ม.3/1
44
18
24205
เด็กหญิงสุพรรษา ขำทิพพาที
ม.3/3
31
19
24118
เด็กหญิงกวินทิพย์ ยังคลัง
ม.3/4
27
Go Back Export To Excel