ครูประจำชุมนุม : นายนะรงค์ ทองน้อย

ชื่อชุมนุม : หัตถกรรมจักสาน

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
2
24401
เด็กหญิงรพีภัทธ์ สมานพันธ์
ม.3/5
39
3
24417
เด็กหญิงพัชรา พึ่งบัว
ม.3/5
41
4
24161
เด็กชายณภัทร พาขึ้นพร้อม
ม.3/6
11
5
24404
เด็กชายอานนท์ พรมมาดี
ม.3/8
19
6
24103
เด็กหญิงกัญชลิกา ทองพู
ม.3/8
24
7
24313
เด็กหญิงวิลาสินี เเก่นเเก้ว
ม.3/8
35
8
24388
เด็กหญิงฐิติกานต์ ไพรมล
ม.3/8
40
9
24168
เด็กหญิงศุภัชญา บุญเรือง
ม.3/9
29
10
24251
เด็กหญิงนงลักษณ์ แขวงกระทุ่ม
ม.3/9
31
Go Back Export To Excel