ครูประจำชุมนุม : นางสาวนิตยา ชาตินันท์

ชื่อชุมนุม : ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24254
เด็กชายธนพล เจ๊กทอง
ม.3/2
10
2
24087
เด็กหญิงปวันรัตน์ ปานทอง
ม.3/3
23
3
24034
เด็กหญิงอมิตา ธิวะโต
ม.3/4
21
4
24423
เด็กหญิงสุนิสา มาสี
ม.3/5
44
5
24393
เด็กหญิงกมลวรรณ โชติพรม
ม.3/6
39
6
24244
เด็กชายทนงศักดิ์ สีจันฮด
ม.3/7
10
7
24285
เด็กชายวณัฐพงศ์ มีวันสิน
ม.3/7
11
8
24302
เด็กชายวัชรากร ธิเขียว
ม.3/7
12
9
24427
เด็กชายกิตติภัฏ จิบจันทร์
ม.3/7
17
10
24137
เด็กชายพชร งามวิทยาเดช
ม.3/8
3
11
24249
เด็กชายฐปนรรฆ์ ณัฐวรศาสตร์
ม.3/8
12
12
24309
เด็กหญิงพรรณิภา สุมาลี
ม.3/8
34
13
24189
เด็กชายเปรมกรณ์ โสดา
ม.3/9
5
14
24972
เด็กชายธนากร ปุเลชะตัง
ม.3/9
17
15
24038
เด็กหญิงบุษกร เวชจักรเวน
ม.3/9
21
16
24058
เด็กหญิงอมรรัตน์ ทาแกง
ม.3/9
22
17
24149
เด็กหญิงสาธิดา แสงแร่
ม.3/9
28
18
24196
เด็กหญิงกิตติมา ถาวิกุล
ม.3/9
30
19
24333
เด็กหญิงชญานิศ ปานัน
ม.3/9
34
20
24358
เด็กหญิงกุลธิดา ทองเกิน
ม.3/9
36
Go Back Export To Excel