ครูประจำชุมนุม : นายณรงค์ชัย สีสุข

ชื่อชุมนุม : อนุรักษ์สภาพเเวดล้อมเเละทรัพยากร

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24340
เด็กชายปรเมศร์ นวลเพชร
ม.3/3
19
2
24277
เด็กชายฐปนรรฆ์ ลิ้มรังสฤษดิ์
ม.3/4
12
3
24379
เด็กชายกิตติวิน แพงวงษ์
ม.3/4
17
4
24179
เด็กชายนพดล จันทร์ศรี
ม.3/5
5
5
24185
เด็กชายศรายุทธ ภูมิดี
ม.3/5
6
6
24324
เด็กชายปัณชญา ทาแจ้ง
ม.3/5
16
7
24389
เด็กชายถิรวัฒน์ โชติพรม
ม.3/5
18
8
24064
เด็กหญิงฟ้ามุ้ย เมืองคุณ
ม.3/5
22
9
24150
เด็กหญิงดลพร บุญสมภักตร์
ม.3/5
28
10
24272
เด็กหญิงพีรยา ราศรีชัย
ม.3/5
34
11
24414
เด็กหญิงปิยมาศ เครื่องทิพย์
ม.3/5
40
12
24070
เด็กหญิงณัฐวดี สิงห์สนิท
ม.3/6
24
13
24096
เด็กหญิงสาวิวรรณ บุญสม
ม.3/7
24
14
24961
เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สิงหาแก้ว
ม.3/7
40
15
25427
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ยิ่งจันทึก
ม.3/7
40
16
24046
เด็กชายสุรเกียรติ บุญเรือง
ม.3/8
1
17
24077
เด็กชายคุณากร แย้มเลี้ยง
ม.3/8
2
18
24263
เด็กชายกฤษณพงศ์ อินทร์เพชร
ม.3/9
9
19
24314
เด็กชายพันธ์ศักดิ์ อักษรวิลัย
ม.3/9
12
20
24317
เด็กชายศิวกร น้อยตา
ม.3/9
13
21
24381
เด็กชายกิตติภพ บุญเลิศ
ม.3/9
15
22
24986
เด็กชายศราวุธ นนท์ตา
ม.3/9
19
Go Back Export To Excel