ครูประจำชุมนุม : นายพโยธร ผลพูน

ชื่อชุมนุม : Professional technician

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24061
เด็กชายจงจรัส สิงหเดชาโชค
ม.3/3
4
2
24082
เด็กชายอัครดนัย อยู่รอด
ม.3/4
2
3
24226
เด็กชายศุภกิตติ์ สุภาพ
ม.3/4
9
4
24215
เด็กชายพิทักษ์พงษ์ ศรราช
ม.3/5
7
5
24237
เด็กชายณัฐภูมิ ศรียางนอก
ม.3/5
8
6
24264
เด็กชายกิตติธัช เปอดี
ม.3/5
10
7
24409
เด็กชายสรยุทธ สุภา
ม.3/5
19
8
24418
เด็กหญิงลลิตา บุญศรี
ม.3/5
42
9
24211
เด็กชายศุภวิชญ์ อบเชย
ม.3/6
15
10
24430
เด็กชายภูริณัฐ ธารณะ
ม.3/6
20
11
24075
เด็กชายอติชาติ สนิทผล
ม.3/7
2
12
24094
เด็กชายชัยยศ แผ้วพลสง
ม.3/7
4
13
24411
เด็กชายดรัสพงศ์ ปิ่นนาง
ม.3/7
15
14
24419
เด็กชายธนโชติ จันทกูล
ม.3/7
16
15
24503
เด็กชายธนะวัตร พิมพ์สาลี
ม.3/7
18
16
24135
เด็กหญิงสิริวัตน์ เสือดี
ม.3/7
27
17
24138
เด็กหญิงศิริลักษณ์ พันธุ์ดำหริ
ม.3/7
28
18
24139
เด็กชายอุนนติ เพชรไทรแก้ว
ม.3/8
4
19
24229
เด็กชายอชิตะ พันธ์เสือ
ม.3/8
11
20
24327
เด็กชายกฤติพงศ์ ชื่นพิมาย
ม.3/8
17
Go Back Export To Excel