ครูประจำชุมนุม : นายบัณฑิต พวงดอกไม้

ชื่อชุมนุม : คณิตคิดeasy

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24538
เด็กหญิงพัดชา ศิริสุขประเสริฐ
ม.2/1
28
2
24540
เด็กหญิงสิริกร สิงห์โสภา
ม.2/1
30
3
24578
เด็กหญิงกฤติยา บุญธรรม
ม.2/2
22
4
24584
เด็กหญิงสิริทรัพย์ บุญพา
ม.2/2
28
5
24585
เด็กหญิงปาร์มปรีญา เชื้อวงษ์
ม.2/2
29
6
24629
เด็กหญิงเมษญา เกิดศรี
ม.2/3
28
7
24632
เด็กหญิงมณีนุช แซ่อุ่น
ม.2/3
31
8
24634
เด็กหญิงปัณณพร สิทธิวัง
ม.2/3
33
9
24637
เด็กหญิงถิรดา ต้นงอ
ม.2/3
36
10
24642
เด็กหญิงนัชปภา จักศรี
ม.2/3
41
11
24660
เด็กชายผไทยเทพ แก้วมูลษา
ม.2/4
14
12
24695
เด็กหญิงธีรภัทร์ ธูปทอง
ม.2/5
18
13
24712
เด็กหญิงนภสร มีแก้ว
ม.2/5
21
14
24718
เด็กหญิงชนิสรา แก้วศรี
ม.2/5
27
15
24719
เด็กหญิงจันทกานต์ จันทาพูน
ม.2/5
28
16
24728
เด็กหญิงทิฆัมพร บำเพ็ญเชาวน์
ม.2/5
37
17
24827
เด็กชายรัชชานนท์ ภูอาบทอง
ม.2/8
2
18
24836
เด็กชายโกเมศ นกเต้า
ม.2/8
11
19
24894
เด็กหญิงศศินา เคณคูณ
ม.2/9
26
20
24906
เด็กหญิงสิริทรัพย์ อินสอน
ม.2/9
38
21
24911
เด็กหญิงธันยพร มวยคำอ้าย
ม.2/9
43
Go Back Export To Excel