ครูประจำชุมนุม : นายทรงศักดิ์ ศรีภักดี

ชื่อชุมนุม : ปิงปอง(ม.2)

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24613
เด็กชายสรเดช ดวงสร้อยทอง
ม.2/3
12
2
24653
เด็กชายวีรภัทร ทองหนัก
ม.2/4
7
3
24700
เด็กชายจารุกิตติ์ เขียวไสว
ม.2/5
8
4
24702
เด็กชายวัชรากร สีปลาด
ม.2/5
10
5
24703
เด็กชายอัมรินทร์ ภูชาตา
ม.2/5
11
6
24705
เด็กชายภูนรินทร์ ประจำการ
ม.2/5
13
7
24738
เด็กชายพันธกานต์ พลท้าว
ม.2/6
2
8
24751
เด็กชายศิวนนท์ กองมนต์
ม.2/6
15
9
24753
เด็กชายคณิศร ประเสริฐไทย
ม.2/6
17
10
24826
เด็กชายธนกฤต มั่นจิตร
ม.2/8
1
11
24884
เด็กชายวิชญ์พล อาจสารมนต์
ม.2/9
15
Go Back Export To Excel