ครูประจำชุมนุม : นางกรรณิการ์ หัสนัย

ชื่อชุมนุม : เด็กดีศรีหนองไผ่

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24551
เด็กหญิงนิราภร โฉมผา
ม.2/1
40
2
24599
เด็กหญิงสุพิชญา นวลนิล
ม.2/2
42
3
24701
เด็กชายวรจักร กองอ้น
ม.2/5
9
4
24707
เด็กชายภูเบศ ทีน้อย
ม.2/5
15
5
24737
เด็กชายดรัณภพ งามวิทยาเดช
ม.2/6
1
6
24739
เด็กชายจรวยเทพ บุญทรง
ม.2/6
3
7
24743
เด็กชายอิสระ บัวทุม
ม.2/6
7
8
24746
เด็กชายวีระศักดิ์ โตจอ
ม.2/6
10
9
24747
เด็กชายกิตติศักดิ์ ภู่สงค์
ม.2/6
11
10
24768
เด็กหญิงธนัชพร แสงจันทร์
ม.2/6
32
11
24979
เด็กชายเรวัต ปิ่นนาง
ม.2/7
16
12
24822
เด็กหญิงกุลจิรา แกล้วกล้า
ม.2/7
40
13
24832
เด็กชายสิทธิพร ญาณจำรูญ
ม.2/8
7
14
24837
เด็กชายกิตติพัฒน์ ราชบุตร
ม.2/8
12
15
24982
เด็กหญิงญาณิศา มีคุณก่อน
ม.2/8
43
16
24872
เด็กชายธีรภัทร คำภูบาน
ม.2/9
4
17
24877
เด็กชายวัลลภ ศรีรักษา
ม.2/9
9
Go Back Export To Excel