ครูประจำชุมนุม : นางสาวชลลดา จันทะอักษร

ชื่อชุมนุม : คณิตศาสตร์ Tik Tok

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
2
24628
เด็กหญิงวรวีร์ แก้วพวง
ม.2/3
27
3
24670
เด็กหญิงนิธิเนตร สิงห์สถิตย์
ม.2/4
23
4
24673
เด็กหญิงเปรมณี เสียงใหญ่
ม.2/4
25
5
24687
เด็กหญิงนลิตรา ทองสอาด
ม.2/4
39
6
24690
เด็กหญิงจีระนันท์ ด้วงพรม
ม.2/4
42
7
24697
เด็กชายพลวัฒน์ ตางจงราช
ม.2/5
5
8
24740
เด็กชายจักรพรรดิ์ คชคีลี
ม.2/6
4
9
24782
เด็กชายพิชิต โคตรหานาม
ม.2/7
1
10
24829
เด็กชายเมธานันท์ นวลนิล
ม.2/8
4
11
24844
เด็กหญิงวนาลี คำเขิน
ม.2/8
20
12
24846
เด็กหญิงศิรภัสสร เทพแก้ว
ม.2/8
22
13
24847
เด็กหญิงรมิดา โสประดิษฐ
ม.2/8
23
14
24848
เด็กหญิงกชกร พึ่งธรรม
ม.2/8
24
15
24854
เด็กหญิงณภัสสินี สิงห์รักษ์
ม.2/8
29
16
24856
เด็กหญิงเบญจพร ชอบสวย
ม.2/8
31
17
24857
เด็กหญิงพรบุณยา รุณทอง
ม.2/8
32
18
24866
เด็กหญิงพิจิตรา โชติพรม
ม.2/8
40
19
24886
เด็กหญิงอธิชา ฤกษ์ดี
ม.2/9
18
20
24976
เด็กหญิงอุบลวรรณ ภักดีสาร
ม.2/9
44
Go Back Export To Excel