ครูประจำชุมนุม : นายมานะ บุญเกิด

ชื่อชุมนุม : บ้านรำไทย

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24549
เด็กหญิงน้ำเหนือ นิลอำพร
ม.2/1
38
2
24550
เด็กหญิงณิชาภัทร กับปลี
ม.2/1
39
3
24556
เด็กหญิงมนัสยา โภคพิพัฒน์
ม.2/1
45
4
24678
เด็กหญิงสลิลทิพย์ จินะ
ม.2/4
30
5
24686
เด็กหญิงแพรไหม มหาจันทร์
ม.2/4
38
6
24691
เด็กหญิงรัตนากร สดใส
ม.2/4
43
7
24760
เด็กหญิงกัญญาพัธร เบ้าเหมือน
ม.2/6
25
8
24800
เด็กหญิงศศิวิมล แสนต๊ะ
ม.2/7
19
9
24802
เด็กหญิงธัญสินี ทัศน์ศิริ
ม.2/7
21
10
24821
เด็กหญิงนารีรัตน์ รัสมีจันทร์
ม.2/7
39
11
24981
เด็กหญิงภาศิณี แสงฤทธิ์
ม.2/7
44
12
24849
เด็กหญิงจุฑามาศ มาลา
ม.2/8
25
Go Back Export To Excel