ครูประจำชุมนุม : นายนิรุตต์ มูลสี

ชื่อชุมนุม : ทำนา

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24552
เด็กหญิงรัตนากร เบ้าจูม
ม.2/1
41
2
24553
เด็กหญิงพิชญาวี เลียบชาย
ม.2/1
42
3
24638
เด็กหญิงเสาวภาพ แจ่มจำรัส
ม.2/3
37
4
24646
เด็กหญิงรินรดา จั่นเพิ้ง
ม.2/3
45
5
24667
เด็กหญิงภัทราวดี อุดมรักษ์
ม.2/4
21
6
24685
เด็กหญิงวรรณวนัช พึงตาล
ม.2/4
37
7
24688
เด็กหญิงรัชนีกร จันทรส
ม.2/4
40
8
24710
เด็กหญิงอรปรียา สินคงป้อง
ม.2/5
19
9
24715
เด็กหญิงชลลดา เฟ้นดี้
ม.2/5
24
10
24727
เด็กหญิงอารยา ทับเหล็ก
ม.2/5
36
11
24729
เด็กหญิงรุ่งนภา เกิดกลาง
ม.2/5
38
12
24742
เด็กชายอภิวัฒน์ หลวงไกร
ม.2/6
6
13
24752
เด็กชายจิรเมธ บุญจีน
ม.2/6
16
14
24764
เด็กหญิงปภาวรินทร์ พรหมทอง
ม.2/6
28
15
24830
เด็กชายกฤษกร โฉมงาม
ม.2/8
5
16
24850
เด็กหญิงกรพินธุ์ สุขสวัสดิ์
ม.2/8
26
17
24851
เด็กหญิงเพชรลดา ปัณณระศรี
ม.2/8
27
18
24855
เด็กหญิงพุธิตา เติมพันธ์
ม.2/8
30
19
24862
เด็กหญิงวริษา จันทร์ภูเขียว
ม.2/8
37
20
24867
เด็กหญิงชลิตา เรืองศรี
ม.2/8
41
21
24891
เด็กหญิงกมลชนก เจนวิถี
ม.2/9
23
Go Back Export To Excel