ครูประจำชุมนุม : นางสาวศิริประภา ชูเชิด

ชื่อชุมนุม : วิทยาศาสตร์รอบตัว

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24524
เด็กชายศุภวิชญ์ วุฒิเศลา
ม.2/1
13
2
24526
เด็กหญิงสโรชา ทองที
ม.2/1
16
3
24530
เด็กหญิงลัลนา พัฒตาสิงห์
ม.2/1
20
4
24534
เด็กหญิงปุณยนุช โกมล
ม.2/1
24
5
24547
เด็กหญิงสิทธิรัตน์ สิงห์ที
ม.2/1
36
6
24592
เด็กหญิงกชพร กองไตร
ม.2/2
36
7
24602
เด็กชายมงคล ครบุรี
ม.2/3
1
8
24625
เด็กหญิงภัคนันท์ บุตรฉิม
ม.2/3
24
9
24626
เด็กหญิงสุธาศินี สร้อยสำอางค์
ม.2/3
25
10
24631
เด็กหญิงศิริลักษณ์ สีเผือก
ม.2/3
30
11
24640
เด็กหญิงธันย์ชนก วงษ์สา
ม.2/3
39
12
24665
เด็กหญิงลัดดาวัลย์ ทองขำ
ม.2/4
19
13
24669
เด็กหญิงวนัชพร ขจรไพร
ม.2/4
22
14
24689
เด็กหญิงจิรนันท์ สมทอง
ม.2/4
41
15
24730
เด็กหญิงสุชาดา สายแสงใส
ม.2/5
39
16
24736
เด็กหญิงกำไร ลาคำ
ม.2/5
45
17
24861
เด็กหญิงดวงมณี เมฆพลับ
ม.2/8
36
18
24888
เด็กหญิงวริศรา สิทธิ
ม.2/9
20
19
24898
เด็กหญิงธนารีย์ สมพร
ม.2/9
30
20
24900
เด็กหญิงพีราพร จริยะ
ม.2/9
32
21
24903
เด็กหญิงวิภารัตน์ ลีคำแหง
ม.2/9
35
Go Back Export To Excel