ครูประจำชุมนุม : นางอรสา เสาโกมุท

ชื่อชุมนุม : รักอ่านผสานศิลป์

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24583
เด็กหญิงเกวริน วงษ์อุปรี
ม.2/2
27
2
24587
เด็กหญิงธนกาญจน์ ทวงชน
ม.2/2
31
3
24606
เด็กชายณัฐวุฒิ ฉลาดเก็บ
ม.2/3
5
4
24618
เด็กชายกิรติ วัฒนรัตนานนท์
ม.2/3
17
5
24692
เด็กชายรัฐศาสตร์ กอนโตน
ม.2/5
1
6
24693
เด็กชายรชต เหง้าสาลี
ม.2/5
2
7
24699
เด็กชายชานนท์ มะกุจะ
ม.2/5
7
8
24713
เด็กหญิงศุภมาส อนุพันธ์
ม.2/5
22
9
24716
เด็กหญิงจันทรัสม์ สงวนพันธ์
ม.2/5
25
10
24720
เด็กหญิงธนิกุล ศรีนวล
ม.2/5
29
11
24723
เด็กหญิงสุรีรัตน์ แก้วบุญมา
ม.2/5
32
12
24726
เด็กหญิงชาลิสา ดากระบุตร
ม.2/5
35
13
24733
เด็กหญิงปภาศิณี แหลมเสน
ม.2/5
42
14
24734
เด็กหญิงอมรรัตน์ แก้วแสง
ม.2/5
43
15
24755
เด็กหญิงปรียานุช บุคคล
ม.2/6
20
16
24759
เด็กหญิงกนกพร ขวัญยืน
ม.2/6
24
17
24769
เด็กหญิงสุพรรษา ยมจันทร์
ม.2/6
33
18
24775
เด็กหญิงนลินี ศรีทานวล
ม.2/6
39
19
24788
เด็กชายศุภกฤต ทองอนันต์
ม.2/7
7
20
24793
เด็กชายธนวินท์ ศรีอัชฌา
ม.2/7
10
21
24798
เด็กชายรุ่งเกียรติ เกิดศรี
ม.2/7
14
22
24815
เด็กหญิงน้ำทิพย์ ป้องภักดี
ม.2/7
33
23
24901
เด็กหญิงปานระพี บุญลือ
ม.2/9
33
Go Back Export To Excel