ครูประจำชุมนุม : นายสาธาร รวบรัด

ชื่อชุมนุม : Green Mech

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24520
เด็กชายณัฐสิทธิ์ วันเมือง
ม.2/1
9
2
24525
เด็กชายคัมภีรพรรณ ดีรักษา
ม.2/1
14
3
24559
เด็กชายกวี เพิ่มพรศรี
ม.2/2
3
4
24562
เด็กชายอภิวิชญ์ กาญจนรัชต์
ม.2/2
6
5
24563
เด็กชายพีรพัฒน์ เอมอุทัย
ม.2/2
7
6
24565
เด็กชายวัฒนชัย เกตุแก้ว
ม.2/2
9
7
24567
เด็กชายธราเทพ ทองพู
ม.2/2
11
8
24568
เด็กชายอมรทิพย์ เรืองคำ
ม.2/2
12
9
24569
เด็กชายพยุงศักดิ์ กัณรักษ์
ม.2/2
13
10
24570
เด็กชายสิทธิเดช สายบุญยง
ม.2/2
14
11
24571
เด็กชายธนันธร งามศักดิ์
ม.2/2
15
12
24573
เด็กชายวรัญญู ลังกายืน
ม.2/2
17
13
24614
เด็กชายเลิศวิวัฒน์ หงษ์วิเศษ
ม.2/3
13
14
24651
เด็กชายกฤตัชญ์ สุทธิอำนวยกูล
ม.2/4
5
15
24658
เด็กชายธนบดี ปันจิติ
ม.2/4
12
16
24664
เด็กชายชัยมงคล โพธิ์อ่อง
ม.2/4
18
17
24676
เด็กหญิงวรรษวลี จามจุรี
ม.2/4
28
18
24682
เด็กหญิงพัชรินทร์ หงษ์จันทร์
ม.2/4
34
19
24711
เด็กหญิงสุจิรพาพร คงดี
ม.2/5
20
20
24875
เด็กชายศุกลวัฒน์ จิตรทนงค์
ม.2/9
7
Go Back Export To Excel