ครูประจำชุมนุม : นางสาวธันพิชา สุขสันต์

ชื่อชุมนุม : ชุมนุมของครูธันพิชา สุขสันต์ (ม.2)

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24532
เด็กหญิงภัชภิชา กิรัมย์
ม.2/1
22
2
24537
เด็กหญิงชาลิสา เมืองเกษม
ม.2/1
27
3
24615
เด็กชายศรายุทธ สุริสาย
ม.2/3
14
4
24666
เด็กหญิงนายิกา แก้วเย็น
ม.2/4
20
5
24679
เด็กหญิงปานวาส ทองวัน
ม.2/4
31
6
24683
เด็กหญิงณัฐพร ไพวรรณ์
ม.2/4
35
7
24684
เด็กหญิงกิตติญา ตรีเศียร
ม.2/4
36
8
24814
เด็กหญิงศศิธร ชื่นชวน
ม.2/7
32
9
24828
เด็กชายพงศธร นาอุดม
ม.2/8
3
10
24841
เด็กชายสุรพงษ์ ทองกู่
ม.2/8
16
11
24853
เด็กหญิงโชติรส ชมชิต
ม.2/8
28
12
24864
เด็กหญิงชาลิสา ศรีหอม
ม.2/8
39
13
24869
เด็กชายอดิศักดิ์ ข่าทิพพาที
ม.2/9
1
14
24870
เด็กชายกิตติภณ ยอดอานนท์
ม.2/9
2
15
24873
เด็กชายธราธร ลาดนอก
ม.2/9
5
16
24874
เด็กชายภูมิพริษฐ์ จงใจมั่น
ม.2/9
6
17
24876
เด็กชายจิรายุทธ สุขสำราญ
ม.2/9
8
18
24878
เด็กชายธนภัทร เพียสังกะ
ม.2/9
10
19
24881
เด็กชายพงศภัค เวทมะโน
ม.2/9
13
20
24882
เด็กชายอนุวัฒน์ สืบวงศ์
ม.2/9
14
21
24977
เด็กชายธีรดนย์ คำชู
ม.2/9
16
Go Back Export To Excel