ครูประจำชุมนุม : นางอรธีรา บุญช่วย

ชื่อชุมนุม : Cross word

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24529
เด็กหญิงวริญา มีกำลัง
ม.2/1
19
2
24535
เด็กหญิงชลดา ระภักดี
ม.2/1
25
3
24536
เด็กหญิงวิมลมาศ ชนะโยธา
ม.2/1
26
4
24542
เด็กหญิงภคพร เริญศรี
ม.2/1
32
5
24546
เด็กหญิงมนัญชญา ละอองปลิว
ม.2/1
35
6
24608
เด็กชายธวัชชัย พันธ์พรม
ม.2/3
7
7
24611
เด็กชายชาญวิทย์ เนียมเที่ยง
ม.2/3
10
8
24674
เด็กหญิงสุธิดา อินปา
ม.2/4
26
9
24680
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ มูลคำ
ม.2/4
32
10
24681
เด็กหญิงอิศราพร เหล่าบุรี
ม.2/4
33
11
24696
เด็กชายเดชณรงค์ สุธงษา
ม.2/5
4
12
24748
เด็กชายพงศธร จิตรเจริญ
ม.2/6
12
13
24765
เด็กหญิงจินตนา บุราณเดช
ม.2/6
29
14
24785
เด็กชายปรัชญา วิสูนย์
ม.2/7
4
15
24790
เด็กชายธนภณ บุญเลิศ
ม.2/7
9
16
24794
เด็กชายจารุพงษ์ คำพินิจ
ม.2/7
11
17
24795
เด็กชายจักรพงศ์ จรรยาเลิศ
ม.2/7
12
18
24796
เด็กชายสุวิทย์ ดวงตานนท์
ม.2/7
13
19
24980
เด็กชายกิตติศักดิ์ ดีสุข
ม.2/7
17
20
24880
เด็กชายณัฐชนน พิลาวงค์
ม.2/9
12
Go Back Export To Excel