ครูประจำชุมนุม : นางสาวพรรณพร วงษ์แหวน

ชื่อชุมนุม : คณิตหรรษา

ชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2

เลขที่
รหัสประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ห้อง
เลขที่
1
24541
เด็กหญิงศศิธร แพงไตร
ม.2/1
31
2
24548
เด็กหญิงฉัตรกมล หอมม่วง
ม.2/1
37
3
24566
เด็กชายธีรเดช วงค์คำราช
ม.2/2
10
4
24574
เด็กชายรางวัล เกตุนาค
ม.2/2
18
5
24607
เด็กชายกรวิชญ์ กลิ่นกุหลาบ
ม.2/3
6
6
24610
เด็กชายศุภโชติ ไฝเพชร
ม.2/3
9
7
24612
เด็กชายพิพัฒน์ พวงภู่
ม.2/3
11
8
24616
เด็กชายธนาดล โสทองเมือง
ม.2/3
15
9
24623
เด็กหญิงศศิวิมล ภักดีจิตร
ม.2/3
22
10
24635
เด็กหญิงสุกัญญา สุนันตา
ม.2/3
34
11
24647
เด็กชายถิรายุ สาราช
ม.2/4
1
12
24652
เด็กชายพิบูลทรัพย์ ศรีวิชา
ม.2/4
6
13
24654
เด็กชายชุติเทพ แช่มช้อย
ม.2/4
8
14
24677
เด็กหญิงวิภาวี ชื่นนอก
ม.2/4
29
15
24767
เด็กหญิงชนม์นิภา พูลจีน
ม.2/6
31
16
24843
เด็กหญิงอุบลวรรณ หงษ์ทำดี
ม.2/8
19
17
24860
เด็กหญิงสุพิชญา ศรีจวน
ม.2/8
35
18
24983
เด็กหญิงมณีวรรณ พรมอุดม
ม.2/8
44
19
24978
เด็กชายวิวัฒน์ คำลือ
ม.2/9
17
20
24902
เด็กหญิงญาตาวี เพียรขุนทด
ม.2/9
34
Go Back Export To Excel